Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Puupohjainen tuotepaletti kasvaa vuoteen 2040, monialaisia osaajia tarvitaan yhä enemmän

keskiviikkona, 22.01.2020

Vuonna 2040 resurssipula on nostanut kiertotalouden ja veden saatavuuden globaaleiksi prioriteeteiksi ja neitseellistä kulutusta pyritään vähentämään entisestään. Teknologiakehitys ja uusiutuvat, puhtaat energiaratkaisut ovat tärkeitä. Vaikka puu on uusiutuva resurssi, sen merkitys kierrätettävänä raakamateriaalina kasvaa merkittävästi ja Suomessa puun asema energiatuotannossa laskee huomattavasti. Nämä teemat nousivat keskeisiksi tulevaisuustyöpajassa, jossa pohdittiin metsäalan mahdollisia skenaarioita vuodelle 2040.

Globaaleilla markkinoilla puun tarve materiaalipohjaisessa tuotannossa peittoaa energiatuotannon tarpeet. Metsänomistajat hyötyvät tästä rahallisesti kantohintojen noustessa. Metsien rooli monimuotoisuuden ylläpitäjänä ja hiilivarastoina kasvaa entisestään, mutta intensiivimetsänkasvatuksen myötä puuston nettokasvun nähdään lisääntyvän talousmetsissä niin paljon, että hakkuutasoja on jopa mahdollista kasvattaa. Tämä lisäisi merkittävästi metsänhoitopalvelujen ja -osaajien tarvetta. Digiteknologia tehostaa prosesseja, ja IT-alan osaajia tarvitaan metsäalalla yhä enemmän.

Tuotannossakin digiteknologia näkyy selvästi integroituen arvoketjujen eri osiin. Puupohjainen tuotantopaletti monipuolistuu huomattavasti, sillä parhaiten kiertotalousmaailmassa pärjäävät ne metsäsektorin osat, jotka pystyvät yhdistymään muiden toimialojen kanssa. Erityisesti yhdistetyt metsä- ja kemianteollisuuden arvoketjut hyötyvät ja uusia start-up -yrityksiä syntyy. Pelkästään alkutuotantoon keskittyvät alat taas voivat kärsiä, sillä kannusteet ja tuet keskittyvät arvoketjujen loppupäähän ja kierrätykseen. Ne metsäteollisuuden yritykset, jotka pystyvät hyödyntämään sivuvirtoja ja jätepuuta, voivat kasvattaa markkina-asemaansa huomattavasti. Uudistumiskyky ja yhteistyö niin tuotannollisten kuin teknologia- ja palveluyritysten kanssa on näin ollen tärkein tekijä yritysten strategioissa vuoteen 2040. Lineaaritalouden toimijat ja kaivannaisteollisuus kärsivät ja vähentävät työvoimaansa.

Monipuolinen osaaminen ja teknologiavienti korostuivat kaikissa skenaarioissa. Soveltavilla aloilla toimiville insinööreille näyttäisi siis olevan huutava tarve tulevaisuudessa niin IT:n, metsänhoidon, puurakentamisen, tuotantotalouden kuin biokemiankin saroilla. Seuraavien analyysien ytimessä onkin se, kuinka koulutusketjuja tulisi kehittää vastaamaan metsäalan tulevaisuuden tarpeita. Vuoden 2040 metsäosaajat kouluttautuvat nyt ja heille tulee taata parhaat mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja innovaatioita. Samalla taataan Suomen kilpailukyky globaaleilla markkinoilla.

Euroopan metsäinstituutin ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen yhteinen FutureForest2040-hanke mallintaa metsäalan tulevaisuusnäkymiä vuoteen 2040. Hankkeen tavoitteena on arvioida tulevaisuuden skenaarioiden vaikutuksia Suomen metsäsektoriin ja koko kansantalouteen sekä toimialoihin, keskittyen erityisesti myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Lisäksi hankkeessa tarkennetaan skenaarioita Suomen osalta aluetasolla, pyritään identifioimaan tulevaisuuden kannalta potentiaaliset, täysin uudet metsäpohjaiset palvelut ja tuotteet sekä arvioidaan skenaarioiden vaikutuksia työllisyyteen ja Suomen kansantalouteen.

Hanke järjesti joulukuussa 2019 Helsingissä työpajan, jossa kuusitoista eri alojen asiantuntijaa pohti sitä, miltä maailma ja Eurooppa näyttävät vuonna 2040 ja miten tulevat muutokset vaikuttavat Suomeen ja Suomen metsäalaan. FutureForest2040 – Suomen metsäalan rakenteelliset muutokset, sekä markkina- ja työllisyysnäkymät vuoteen 2040-hanketta on rahoittanut Metsämiesten Säätiö.

Katso nostoja työpajan tuloksista: http://www.efi.int/articles/what-european-forest-sector-going-look-2040

Hanke Twitterissä: @FForest2040

Lisätietoja:

Tutkija Janni Kunttu, Euroopan Metsäinstituutti, janni.kunttu(a)efi.int, puh. 0503097935

Hankkeen vastuullinen johtaja Pekka Leskinen, Euroopan Metsäinstituutti, pekka.leskinen(a)efi.int

http://www.efi.int/articles/what-european-forest-sector-going-look-2040

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.