Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Ekosysteemipalveluiden ja metsänhoidon yhdistäminen suurilla selluplantaaseilla

keskiviikkona, 10.08.2016

Maisterin tutkielman tavoitteena oli selvittää mitä ekosysteemipalveluita teollisilta puuplantaaseilta on saatavilla. Teolliset sellupuuplantaasit ovat profiloituneet Etelä-Amerikassa mosaiikkimaisiksi maisemiksi joissa yhdistyvät luonnollinen maankäyttö luonnon metsineen ja laitumineen sekä istutetut puuplantaasit. Tutkinnan kohteena oli UPM:n plantaasit Uruguayssa, tarkemmin Paysandún alueella.

Toisena tavoitteena oli saada selville mitä paikallisia sidosryhmiä nämä palvelut koskettavat. Tavoitteena oli myös tarkastella miten he käyttävät ekosysteemipalveluita ja millä odotuksin. Tarkoituksena oli myös selventää ovatko parhaat käytännöt ekosysteemipalveluiden ja teollisen puuntuotannon yhdistämiseksi jo käytössä, vai onko jotain parempia tapoja olemassa. Näitä tarkoituksia varten työhön haastateltiin yhteensä 55 henkilöä kesän 2015 aikana Uruguayssa.

15 avainhenkilöä edustivat asiantuntijoita eri aloilta; teollisuudesta, yliopistolta, ministeriöstä sekä kansalaisjärjestöistä. Sidosryhmään valittiin 40 henkilöä, jotka jaettiin neljään kymmenen hengen ryhmään. Nämä ryhmät luotiin asiantuntijoiden haastattelujen perusteella ja edustivat karjankasvattajia, hunajantuottajia, puunkasvattajia sekä alueella asuvaa yhteisöä.

Tulosten perusteella teolliset puuplantaasit tuottavat todella monipuolisesti ekosysteemipalveluita. Kaikki sidosryhmät tunnistivat ekosysteemipalveluita, kuitenkin ryhmien välillä oli suuria eroavaisuuksia. Avainhenkilöiden mukaan suurimmat plantaasimaisemien tuottamat ekosysteemipalvelut olivat teollinen puu, eläinsuoja sekä rehu ja ruoka. Karjankasvattajille tärkein on puiden laiduntaville eläimille tarjoama suoja.

Eläinten rehu oli toinen tärkeä plantaasien tuottama palvelu sekä luonnonsattumien, kuten tulvien, sääntely. Hunajantuottajat arvostivat ja eniten ruokaa, joka heidän tapauksessaan oli hunaja. Hunajantuottaminen, kuin myös karjankasvatus, on tehokkaasti yhdistetty puuntuottoon. Hunajantuottajille myös pölytys ja luonnon monimuotoisuus olivat tärkeitä palveluita.

Puunkasvattajat antoivat eniten arvoa eläinsuojalle, monella heistä oli myös karjaa, joka selittää tilanteen. Teollinenpuu sekä rehu olivat myös korkealla. Paikallisyhteisö koki koulutukseen liittyvän palvelun suurimmaksi. He arvostivat metsäyhtiöiden tekemiä kouluvierailuja. Ruoka; sienet ja hunaja, sekä polttopuu olivat myös heidän korkealle arvostamiaan ekosysteemipalveluita.

UPM Uruguay tekee työtä paikallisten sidosryhmien kanssa ja suurelta osin vastaukset olivat positiivisia. Moni maankäyttöä monipuolistava yhtiön tarjoama palvelu on ilmaista paikallisille ihmisille, kuten polttopuun tai sienten kerääminen. Yhteistyötä tehdään laajasti paikallisten elinkeinonharjoittajien, kuten karjankasvattajien sekä hunajantuottajien kanssa. Monelta osin parhaat käytännöt ovat jo osana päivittäisessä toiminnassa.

Metsämiesten Säätiölle lämmin kiitos projektin tukemisesta!

Lisätietoja:

Opiskelija Elina Hirvonen, Helsingin yliopisto, elina.hirvonen(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.