Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Metsäala jää varjoon lukiokoulutuksessa

keskiviikkona, 09.12.2020

Karelia amk:n opinnäytetyössä selvitettiin kehittääkö nykyinen lukiokoulutus metsäalalla tarvittavia yleisiä työelämätaitoja ja tarjoaako lukio tarpeeksi tietoa metsäalan jatko-opinnoista ja uravaihtoehdoista. Vastaajista jopa 59 % koki ettei ollut saanut riittävästi tietoa metsäalasta hakeutuakseen alalle. Lukiolaisista 13 % oli harkinnut metsäalan jatko-opintoja.

Opinnäytetyön tulosten valossa lukiokoulutus tarjoaa vaihtelevia valmiuksia metsäalaa ajatellen. Lukiolaiset hahmottavat hyvin metsäalan käsitteenä, mutta tietämys esim. metsäalan työtehtävistä ja jatko-opinnoista on puutteellista. Yli puolet lukiolaisista oli sitä mieltä, että metsäalaa ei oltu käsitelty lukion pakollisilla kursseilla ja vain 7 % oli ottanut vapaaehtoisesti sellaisia kursseja, joilla metsäalaa käsiteltiin. Metsäalalla tarvittavien yleisten työelämätaitojen kehittymisessä oli eroja taitojen välillä. Parhaiten lukiokoulutus oli kehittänyt kieli- ja viestintätaitoja. Huonoiten olivat kehittyneet taloustaidot sekä markkinointi- ja myyntiosaaminen.

Metsäalalla on suuri merkitys yhteiskunnassamme nyt ja tulevaisuudessa. Ala tulee tarvitsemaan monipuolista osaamista jatkossakin. Opinnäytetyössä nousi vahvasti esiin, ettei metsäala kiinnosta nuoria. Kiinnostuksen vähyyttä selittää osin se, että lukiolaiset eivät saa tarpeeksi tietoa metsäalasta. Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön ensi vuoden elokuussa ja se antaa hyviä mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä esim. metsäalan toimijoiden ja lukioiden välillä. Yhteistyötä lisäämällä metsäalan tietämys lisääntyy ja sitä kautta kiinnostus alaa kohtaa kasvaa.

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa ja Metsämiesten Säätiö myönsi työlle apurahan keväällä 2020. Tutkimus oli valtakunnallinen ja se toteutettiin sähköisen kyselyn avulla 17.-31.8.2020. Kysely lähetettiin 46 lukioon ja kohdennettiin lukion 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille. Vastauksia saatiin 15 lukiosta yhteensä 565 kappaletta. Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020120426197

Lisätietoja:

Opinnäytetyön tekijä Riitta Seilonen, riitta.seilonen(a)gmail.com, puh. 050 3301 624

Opinnäytetyön tekijä Katariina Tuominen, katariina_tuominen(a)hotmail.com, puh. 040 0238 942

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.