Metsätalousinsinöörikoulutus vastaa työelämän haasteisiin

keskiviikko, 04.02.2015

Metsäalan ammattikorkeakouluopetuksessa tehdään työelämäyhteistyötä erityisesti puunhankinnan opetuksessa. Opiskelijat saavat työelämän toimeksiantoja esimerkiksi leimikoiden ja työmaiden suunnittelussa, tarjousten laatimisessa ja arvioinnissa, kaukokuljetusten suunnittelussa, kustannusten laskemisessa ja laatumittauksessa. Metsäsuunnittelu on toinen aktiivisen työelämäyhteistyön alue. Opiskelijat tekevät metsäsuunnittelua yhteistyökumppaneille, kuten metsäkeskukselle ja markkinoivat suunnittelupalvelua myös suoraan yksityisille metsänomistajille. Yhteistyö perustuu yleisimmin oppilaitosten vakiintuneisiin työelämäsuhteisiin ja opettajien verkostoihin.

Ammattikorkeakoulujen opetus on painottunut eri tavoin, johtuen useimmiten erilaisista pedagogisista valinnoista ja valituista erikoistumisaloista. Tampereen ammattikorkeakoulussa on ollut jo pitkään käytössä ongelmalähtöisen oppimisen opetusmenetelmä (PBL – Problem - based learning), johon myös Lapin ammattikorkeakoulu on siirtymässä. Mikkelin ja Lapin ammattikorkeakoulut ovat tehneet liiketoimintaosaamisesta ja yrittämisestä isoja 15 - 20 opintopisteen kokonaisuuksia, jotka jakaantuvat edelleen pienempiin opintojaksoihin. Koulutusohjelman tuottama ydinosaaminen on kuitenkin kaikilla oppilaitoksilla varsin samankaltainen.

Työtehoseuran metsätalousinsinöörikoulutuksen kehittämishanke suuntaa koulutuksia työelämälähtöisemmäksi ja syventää oppilaitosten välistä yhteistyötä. Hankkeessa on kartoitettu koulutuksen kehityskohteiden nykytila, toiveita, haaveita ja puutteita oppilaitoksille tehdyillä webropol- ja sähköpostikyselyillä. Jatkotyön perustaksi saatiin opetuksen nykytilan kuvaus. Syksyllä 2014 päätettiin jatkotyössä keskittyä viiteen keskeiseen kehittämisaiheeseen, jotka ovat työharjoittelu, työelämäläheinen opetus, liiketoiminnan ja johtamisen opetus, puunhankinnan opetus sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta osana työelämäyhteistyötä opetuksessa.

Hankkeessa on pidetty useita sekä oppilaitoskohtaisia että yhteisiä tapaamisia ja kehittämispäiviä. Oppilaitoskohtaisissa tapaamisissa on avattu insinöörihanketta edeltävän metsäalan substanssihankkeen tuloksia, joissa oli merkittäviä oppilaitosten välisiä oppimistuloseroja. Samalla käsiteltiin koulutusohjelmien keskeisiä oppiainekohtaisia haastattelutuloksia. Koulutuksen sparraamisella todettiin olevan tarvetta.

Metsätalousinsinöörikoulutuksen kehittämiseen on hankkeen ensimmäisen vuoden aikana saatu sitoutettua kaikki vuoden 2016 jälkeen koulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut: Hämeen, Lapin, Mikkelin, Tampereen ammattikorkeakoulut sekä Karelia ja Novia. Metsämiesten Säätiön rahoittama hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka ja sitä hallinnoi Työtehoseura yhteistyökumppaninaan Mikkelin ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:

Ohjausryhmän pj. Jyrki Ketola, Taaleritehdas, jyrki.ketola(at)taaleritehdas.fi

Tutkija Eila Lautanen, TTS- Työtehoseura, eila.lautanen(at)tts.fi

Toimialajohtaja Vesa Tanttu, TTS- Työtehoseura, vesa.tanttu(at)tts.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.