Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Miltä näyttää metsäalan uudistumispotentiaali ja houkuttelevuus?

maanantaina, 11.01.2021

Yritysten ja toimialojen menestyminen pitkällä aikavälillä on riippuvainen niiden kyvystä uudistua. Uudistuminen voi tarkoittaa liiketoimintamallin, tuotetarjonnan tai valmistusprosessin muuttamista joko proaktiivisesti tai reaktiivisesti. Proaktiivinen muutos edellyttää innovatiivisuutta ja kykyä katsoa päivittäistä liiketoimintaa pidemmälle, reaktiivisessa muutoksessa kyvyt joustaa ja sopeuttaa ovat tärkeitä. Molemmissa tapauksissa tarvitaan konkreettista osaamista liiketoimintaympäristön ja sen muutosten ymmärtämiseen, mutta myös valmiutta kyseenalaistaa nykyisiä käytänteitä, vallitsevia totuuksia ja ajatuksia tulevaisuudesta, sekä kykyä tuottaa vaihtoehtoisia näkemyksiä ja ratkaisuja. Yrityksillä, joissa on monenlaisia työntekijöitä ja keskustelua rohkaiseva yrityskulttuuri, on paremmat mahdollisuudet onnistua omaehtoisessa muutoksessa.

Metsäalan osaaminen, uudistuminen ja houkuttelevuus tulevaisuudessa -tutkimushankkeessa tutkitaan metsäalan yritysten uudistumispotentiaalia alan osaamisen ja houkuttelevuuden, vallitsevien näkemysten sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien valossa. Metsä ja sitä hyödyntävät yritykset ovat keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa, ja merkittävä hyvinvoinnin lähde. Kasvava huoli maan kantokyvystä aiheuttaa muutoksia myös suomalaisten metsäsuhteeseen ja metsäteollisuuden liiketoimintaympäristöön. Uudistumispotentiaalin tutkiminen avaa sitä, millaisena toimialan tulevaisuus voi näyttäytyä; relevantti kysymys yritystoiminnan, kansantalouden ja metsäsektorilla työskentelevien osaajien hyvinvoinnin näkökulmasta. Kokonaiskuvan luomiseksi tutkimushankkeessa kerätään tietoa sekä yrityksiltä itseltään, että lukioikäisiltä, jotka tutkimuksessa edustavat tulevaisuuden työnhakijoita, -tekijöitä ja kuluttajia.

Hankkeessa on toteutettu nuorille (17-18 -vuotiaat) suunnattu kysely vuoden 2019 aikana. Kerätyn aineiston avulla on analysoitu mitä mielikuvia nuorilla liittyy metsäalaan ja sen rooliin yhteiskunnassa, sekä miten metsäalan työtehtävät suhteutuvat heidän toivomuksiinsa tulevaisuudesta. Erityisinä kiinnostuksen kohteina oli tutkia, näyttäytyykö metsäala mahdollisena uravaihtoehtona monimuotoiselle joukolle nuoria etsimällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten kiinnostavana metsäala näyttäytyy nuorille? Millaisena nuoret kokevat metsäalan yhtäältä suhteessa kansantalouteen, ja toisaalta ilmastonmuutokseen? Nähdäänkö ala houkuttelevana ja mitkä tekijät vaikuttavat työn houkuttelevuuteen? Kyselymme perusteella moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia ja kiinnostus alaa kohtaan on yhä sukupuolittunutta. Kun vastaajilta kysyttiin, uskoisivatko he, että sopiva työpaikka voisi löytyä metsäalalta, miehistä kyllä vastasi 50 % ja naisista 35 % vastaajista. Myös alueellisia eroja oli havaittavissa jonkin verran. Ja vaikka osa vastaajista kokikin alan vanhanaikaiseksi, koettiin ala usein vakaaksi eikä mielikuva vanhanaikaisuudesta ollut kuitenkaan este alalla työskentelyyn tulevaisuudessa. Vastaajista suurin osa lisäksi uskoi, että kestävyysarvojen painotus tulee näkymään alalla tulevaisuudessa voimakkaammin. Nuorilta kerätyn kyselyaineiston pohjalta on julkaistu artikkeli Metsätieteen aikakauskirjassa vuonna 2020. Lisäksi kyselyn alustavia tuloksia julkaistiin Aarre-lehdessä Metsä Nyt -palstalla vuonna 2019.

Hankkeen toinen aineisto kerättiin vuoden 2020 aikana keskisuurista ja suurista metsäsektorin yrityksistä. Aineiston avulla analysoidaan toimialan uudistumispotentiaalia, sekä pureudutaan siihen, millaisina toimialalla toimivat näkevät muutoksen mahdolliset suunnat, ja kuinka suuria muutoksia toimialalla toimivat yritykset ennakoivat.

LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen kaksivuotisen tutkimushankkeen on rahoittanut Metsämiesten
Säätiö.

Lisätietoja:
Professori Satu Pätäri, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, satu.patari(a)lut.fi,

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.