Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Opinnäytetyö: Alikasvospuusto laserkeilausaineistossa, Hirvaan opetusmetsä

maanantaina, 06.04.2020

Opinnäytetyössä tehtiin tutkimus, jonka tavoitteena oli löytää luotettava tapa tulkita alikasvospuustoa laserkeilausaineistosta. Tavoitteena oli luoda malli, jonka avulla voidaan kehittää digitaalisia työkaluja metsätalouden suunnitteluun, erityisesti tapauksiin, joissa valtapuuston alla oleva taimiaines tulee ottaa huomioon. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi ennakkoraivaustarpeen määritys, riistatiheikköjen sijoittelutai peitteisen metsänkasvatuksen edellytysten arviointi.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Virtuaalimetsä 2.0 -hanke, jonka tavoitteena on kehittää Virtuaalimetsä-sovellusta. Toimeksiantajan tavoite tutkimukselle oli selvittää, voidaanko laserkeilausaineiston korkeusarvoja hyödyntää alikasvoksen mallintamisessa.

Tutkimuksessa käytettiin referenssiaineistona Lapin ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoiden keräämää puustotietoaineistoa Hirvaan opetusmetsästä Rovaniemeltä. Aineisto sisälsi puustotiedot 315 taimikkokoealalta. Tutkittava  laserkeilausaineisto oli Maanmittauslaitoksen harvapulssisella keilausmenetelmällä tuottama aineisto. Aineistoja verrattiin keskenään tarkastelemalla niiden antamien pituusarvojen erotuksia.

Parhaimmillaan tutkituista ennusteista onnistui 27 prosenttia. Tulokset olivat harhaisia, ja niiden keskihajonta oli suuri. Tulokset osoittavat, että pelkän laserkeilausaineiston avulla ei voida ennustaa alikasvospuustoa. Tulosta selittäviä tekijöitä ovat harvapulssinen laserkeilausaineisto ja maanpinnan epätasaisuudet.

Tutkimuksessa ei löydetty luotettavaa tapaa tulkita alikasvospuustoa laserkeilausaineistosta. Johtopäätöksenä todetaan, että harvapulssinen laserkeilausmenetelmä ei kykene erottamaan riittävästi alikasvospuuston piirteitä pääjakson alapuolelta. Saman tutkimuksen toteuttaminen tiheäpulssisella laserkeilausaineistolla voisi antaa paremman tuloksen.

Metsämiesten Säätiö oli rahoittamassa opinnäytetyöhanketta.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Juho Lohi, juho.lohi(a)gmail.com, puh. 0442562489

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.