Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan koulutuksen laadullisen tuloksellisuuden mittarit – alan yhteistä pioneerityötä vahvan tulevaisuuden puolesta

lauantaina, 19.09.2020

”Mitä mittaat, sitä kehität” oli johtavana ajatuksena metsäalan keskeisillä toimijoilla aloitettaessa metsäalan koulutuksen laatumittaustyö. Elettiin vuosien 2008–2009 laman jälkeistä aikaa, jolloin metsäala yleisesti nähtiin Suomessa auringonlaskun alana ilman tulevaisuutta. Metsäkoulutuksen vetovoima oli heikkoa kaikilla koulutusasteilla, aloituspaikkoja jäi täyttämättä ja koulutukseen hakeutuneiden taso ei vastannut ammattien vaatimuksia. Metsäalan sisäinen tahtotila kuitenkin tähtäsi käsinkosketeltavan vahvasti yhdessä mahdollisimman nopeaan nousuun. 

Miksi mittaamista?
Koulutus koettiin yhdeksi nousun keskeiseksi tekijäksi: metsäopintoihin oli saatava hakeutumaan pienenevien ikäluokkien paras aines. Tämän nähtiin olevan mahdollista nostamalla alan koulutuksen laatua ja osoittamalla se hakijoille läpinäkyvästi (Metsätalouden koulutustoimikunta 2010).

Metsäalan koulutuksen laatumittareiden kehittämistyö aloitettiin TTS Työtehoseurassa vuonna 2011 Metsämiesten Säätiön rahoituksella ja alan yhteisellä vahvalla työpanoksella. Mukana olivat niin Metsäteollisuus ry, MTK, metsänhoitoyhdistykset, Sahateollisuus ry, Loimu, Otso, METO, Teollisuusliitto ry, Koneyrittäjät kuin alan oppilaitokset. 
Koska heikoin lenkki ketjussa määrittää tason, laadullista tuloksellisuutta nähtiin tarpeellisena mitata tutkintotasoittain, koulutusohjelmittain ja myös oppilaitoskohtaisesti. Näin voidaan taata asiakkaille tasalaatuinen koulutus opiskelupaikasta riippumatta. Ammateittain alan koulutuksen sisältöihin, toteutuksen onnistumiseen sekä työelämävastaavuuteen kohdentuva tarkastelu määriteltiin ainoaksi keinoksi tuottaa alalle ja oppilaitoksille kaivattua, relevanttia tietoa koulutuksen kehittymistyöhön.

Mitä mitataan?
Mittaukset kohdistetaan valmistuneisiin ja niissä selvitetään ensiksi koulutuksella saavutettuja oppimistuloksia yleisessä työelämäosaamisessa, alan yhteisessä substanssiosaamisessa ja ammattikohtaisessa substanssiosaamisessa. Toiseksi kartoitetaan opetuksen työelämävastaavuus ja kolmanneksi valmistuneiden laadullinen työllisyys valmistumis- ja mittaushetkillä. Näin metsäalan laatumittauksiin on saatu mukaan myös lyhyt uraseuranta. Voit tutustua tarkemmin mittauksiin ja niistä saatavaan tietoon täällä: https://www.tts.fi/tutkimus_kehitys/metsatalous/metsakoulutuksen_tutkimus

Metsäala toimii edelläkävijänä 
Metsäala on ensimmäinen - ja toistaiseksi ainoa - koulutusala, jolla on toimivat laadullisen tuloksellisuuden mittarit käytössään koulutuksen kehittämiseen ja sisäiseen laadunvalvontaan. Metsäalan koulutuksen laatumittaristolla seurataan lisäksi ainoana laatuaan koulutuksesta valmistuneiden laadullista työllisyyttä. 

Mittaristo kehitettiin Metsämiesten Säätiön tuella vuosina 2011-2017. Metsätalousinsinöörikoulutuksen laatumittarin toimivuus testattiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 2013. Sitä seurasivat maisterikoulutuksen ja ammatillisten metsäkoneenkuljettajan, metsuri-metsäpalvelujen tuottajan ja metsäenergian tuottajan mittaukset. Työ on jatkunut vuodesta 2018 nelivuotisella pilottivaiheella osana Kansallisen metsästrategian 2025 osaamisen ja koulutuksen strategista ohjelmaa, missä tuloksellisuutta on mitattu tutkintotasoittain ja oppilaitoksittain kahdesta viiteen vuoden välein. 

Mittarit ovat nyt kymmenen vuoden kehitystyön tuloksena rakenteeltaan valmiita vakiinnutettavaksi pysyväksi osaksi metsäalan koulutuksen kehittämistä. Sisällöt kehittyvät alan ammattien muuttumisen myötä, mistä tietoa tuottavat sekä mittausten vastaajat että tiiviissä kehitystyössä mukana olevat metsäalan keskeiset toimijat. 

Lisätietoja työn toteuttajilta:
•    Eila Lautanen, kehittämispäällikkö, TTS Työtehoseura, eila.lautanen@tts.fi, 044 714 3686 
•    Riitta Kilpeläinen, tutkija, TTS Työtehoseura, riitta.kilpelainen@tts.fi, 050 3087535
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.