Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Puunhankinnan koulutusta kehitetään kaikkien metsäamkien yhteistyöllä

torstaina, 14.06.2018

Puunhankinnan nopea kehittyminen haastaa opetuksen kehittämään uusia tapoja, joilla tuetaan opiskelijoiden omatoimista opiskelua, joiden avulla voidaan varmistaa riittävä ammattiosaaminen.

Kaikkien metsäopetusta antavat ammattikorkeakoulut olivat mukana 2017-2018 vuosina toteutetusta hankkeessa, jossa kehitettiin yhdessä puunhankinnan opetusta. Tämä on jatkoa, jo useamman vuoden jatkuneelle yhteistyölle, jota on tehty metsäalan amk-opetuksen kehittämiseksi yhteistyössä kaikkien metsäamkien kanssa.

Tässä hankkeessa kehitettiin erityisesti korjuun suunnittelun maastotyöskentelyn ja katkonnanohjauksen oppimateriaaleja.

Maastossa tehtävän korjuun suunnittelun osaamista voidaan jatkossa harjoitella maastoradoilla, joita laadittiin jokaisen metsäopetusta antavan ammattikorkeakoulun lähelle. Radat tulevat täysimittaisesti käyttöön syksyn 2018 aikana. Tällöin opiskelijat voivat itsenäisesti käydä maastossa, vastata kysymyksiin sähköisesti esim. matkapuhelimella, ja saada välittömästi palautteen vastauksen oikeellisuudesta. Tämä antaa mahdollisuuden itsenäiseen opiskeluun, jossa järjestelmä antaman palautteen avulla on mahdollista tarkastella omaa toimintaansa.

Katkonnan ohjaukseen laadittiin yhteisesti kaikille amk-opettajille saatavilla oleva materiaalipankki, jossa on harjoituksia katkonnan ohjauksen opetukseen. Mukana on myös eri puolilta maata olevien leimikoiden tiedot, joiden avulla voi tehdä harjoituksia huomioiden maantieteelliset erot puiden katkontaan liittyen. Esimerkkileimikot on kerätty syksyn 2017 ja talven 2018 aikana yhteistyökumppaneilta eri puolilta Suomea.

Hankkeeseen on osallistunut kaikkien metsäkoulutusta antavat ammattikorkeakoulut. Yhteyshenkilöt oppilaitoksittain ovat: HAMK Nina Kokkonen, Karelia Pekka Huotari, LapinAMK Oiva Hiltunen, NOVIA Johnny Sved, TAMK Jukka Tohu ja XAMK Timo Leinonen. Hanke toteutetaan yhdessä Metsäkoulutus ry:n kanssa, yhteyshenkilönä Ville Manner.

Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Hanke liittyy vuonna 2014 alkaneeseen, ja vielä jatkuvaan, MTI opetuksen kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää metsätalousinsinööri AMK koulutusta vastaamaan paremmin muuttuvan työelämän haasteisiin. Myös tätä hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Lehtori Jukka Tohu, Tampereen ammattikorkeakoulu, jukka.tohu(at)tamk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.