Opinnäytetyö: Tieluokan ja kuormakoon vaikutus puutavara-auton ajonopeuteen ja polttoaineen kulutukseen

perjantai, 18.06.2021

Puutavara-autojen polttoainekustannukset ovat merkittävä kuluerä puutavaran kaukokuljetuksessa, mutta puutavara-autojen polttoaineen kulutus vaikuttaa myös paljon metsäteollisuuden aiheuttamiin hiilipäästöihin.

Puutavaran autokuljetusta on tutkittu paljon tuottavuuden sekä kustannus-, resurssi- ja energiatehokkuuden näkökulmista, mutta teiden ominaisuuksien tarkastelu on jäänyt tutkimuksissa vähemmälle huomiolle.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tie- ja päällysteluokan, risteysten sekä kokonaismassan vaikutus puutavara-auton ajonopeuteen ja polttoaineen kulutukseen. Lopullinen tutkimusaineisto muodostettiin useasta erillisestä aineistosta. Autojen seuranta-aineisto ja kuormatiedot saatiin Luonnonvarakeskukselta (Luke) ja tie sekä päällystetiedot Digiroadin avoimesta tietokannasta. Tutkimus suoritettiin tehtäväkohtaisena tarkasteluna, joka tarkoittaa sitä, että lopullisen tutkimusaineiston muodostivat yksittäiset kuljetustehtävät. Seuranta- ja kuorma-aineistot olivat yhden vuoden ajalta vuosilta 2018 ja 2019 yhdestä 68-tonnisesta ja yhdestä 76-tonnisesta puutavara-autosta. Yksittäisiä kuljetustehtäviä oli lopullisessa aineistossa 104 ja ajokilometrejä
noin 20 000.

Aineistosta laskettiin ajonopeuksia ja polttoaineen kulutuksia työvaiheille sekä tie- ja päällysteluokille. Tutkittavien muuttujien vaikutusta ajonopeuteen ja polttoaineen kulutukseen tutkittiin toisen tutkimusauton osalta lineaarisella regressioanalyysillä. Ajonopeudelle ja polttoaineen kulutukselle luotiin mallit sekä tyhjänä ajon että kuormattuna ajon työvaiheille. Mallien luotettavuutta tutkittiin erilaisilla residuaalitarkasteluilla. Kaikissa tutkimuksen analyyseissä käytettiin merkitsevyystasoa p < 0,05.

Tämän tutkimuksen tuloksien vertailu muihin puutavara-autojen ajonopeutta ja polttoai-neen kulutusta koskeviin tutkimuksiin täytyy suorittaa varauksella. Vaikka lopullinen tutkimusaineisto oli laadultaan hyvä, niin se oli silti suhteellisen pieni ja suppea. Ajonopeuksien ja polttoaineen kulutusten regressiomallit olivat luotettavia ja niiden avulla pystyttiin tarkastelemaan tutkittavia muuttujia. Tyhjänä ajon nopeuden mallin korjattu selitysaste oli 0,836 ja kuormattuna ajon nopeuden mallilla se oli 0,765. Tyhjänä ajon polttoaineen kulutuksen mallin korjattu selitysaste oli 0,525 ja kuormattuna ajon polttoaineen kulutuksen mallilla se oli 0,471. Hyvät tie- ja päällysteluokat nostivat puutavara-auton nopeutta ja alemmat tie- ja päällysteluokat laskivat nopeutta. Hyvät tie-ja päällysteluokat laskivat polttoaineen kulutusta ja alemmat tie- ja päällysteluokat nostivat kulutusta. Risteykset vaikuttivat nopeuteen ja polttoaineen kulutukseen tilastollisesti merkitsevästi. Kokonaismassa ei selittänyt kuormattuna ajon polttoaineen kulutusta tilastollisesti merkitsevästi.

Lisätietoja:

Opiskelija Johannes Ojala

Erikoistutkija Perttu Anttila, Luonnonvarakeskus, perttu.anttila(a)luke.fi, puh. +358295323088

https://erepo.uef.fi/handle/123456789/25038

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.