Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Puukerrostaloalan viennin kasvu edellyttää vahvaa kehitystä myös kotimarkkinoilla

torstaina, 11.06.2020

Helsingin yliopiston WoodVision 2025 -hankkeessa selvitettiin, että teollisen puurakentamisen kehitystä voidaan vahvistaa esimerkiksi tehokkaammalla edistämistoimien koordinoinnilla ja edistämiskeinojen monipuolistamisella, satsaamalla rakentamisnormistojen kehitykseen ja alan koulutukseen. Kasvu edellyttää uutta sektorirajat ylittävää yhteistyötä puu- ja rakennusteollisuuden toimijoilta. Asiantuntijoiden mielestä kotimarkkinoilla kehitetään menestyvät ratkaisut vientimarkkinoille ja siten kasvu kotimarkkinoilla on edellytys myös viennille.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan (MMTDK) dekaanin, Ritva Toivosen vetämän kaksivuotisen hankkeen ensimmäisessä osatutkimuksessa kartoitettiin teollisen puukerrostalorakentamisen edistämiseen osallistuvia välittäjäorganisaatioita ja -verkostoja. ”Tulosten perusteella teollista puurakentamista edistävien välittäjäorganisaatioiden kenttä on Suomessa monipuolinen, mutta hajanainen. Monet keskeisistä välittäjistä ovat läheisesti yhteydessä esimerkiksi eri ministeriöihin ja tavoitteet saattava olla osin päällekkäisiä”, kertoo hankkeen tutkimuskoordinaattori FT Heini Vihemäki. Välittäjien keskinäinen vahvempi koordinaatio voisikin tehostaa edistämistoimintaa.

Toisessa osatutkimuksessa vertailtiin puukerrostalorakentamisen ohjauskeinoja ja markkinakehitysodotuksia Suomessa ja Itävallassa. Lainsäädännön rajoitteita puukerrostalorakentamiselle on purettu molemmissa maissa, mutta edistämispolitiikan keinovalikoima on jäänyt suppeaksi. Suomessa edistämispolitiikka on lähinnä ministeriöiden vetämää ja Itävallassa yksityisen sektorin aktivoimaa ja alueellista. Suomessa voitaisiinkin arvioida esimerkiksi kuntien ja kaupunkien mahdollisuuksia puurakentamisen edistämisessä. Itävallassa politiikkaohjauksen sanoitusta leimaa yleinen kestävyyden vahvistaminen puurakentamisen avulla. Suomessa edistämistoimia kohdennetaan suoraan puurakentamiseen, mutta kestävyys- ja ilmastonäkökohtiin nojautuen. Tulevaisuutta muovaa muun muassa se, miten rakennusten elinkaarenaikainen hiilitase sisällytetään rakentamisnormistoon kummassakin maassa.

Kolmas tutkimuksen osakokonaisuus pureutui teollisen puurakentamisen vientimahdollisuuksien ja –markkinoiden tunnistamiseen kymmenen vuoden aikajänteellä. Puurakentamisen arvoketjun asiantuntijat tunnistivat Suomen kotimarkkinat välttämättömänä kehitysalustana ja ponnahduslautana alan viennin kasvulle ja sen edellyttämien uudenlaisten ratkaisujen kehittämiselle. Uudenlaisten puu- ja rakennusteollisuuden perinteiset sektorirajat ylittävien verkostojen rakentaminen nähtiin välttämättömänä menestyvien vientikonseptien ja näitä synnyttävien modernien liiketoimintaekosysteemien synnylle. Digitaaliset ratkaisut puurakentamista koskevaan tiedonjakoon ja toimijoiden verkostoitumiseen ovat yksi tarvittava edistämistoimi. Rakentamista koskevan normiston kehittäminen ja normien sekä standardien harmonisointi kotimaassa ja kansainvälisesti näyttäytyivät lupaavina keinoina teollisen puurakentamisen merkittävälle kasvulle kotimaassa ja viennissä. Alan koulutuksen vahvistaminen nähtiin välttämättömänä kasvun edellytyksenä, koska osaajien puute listattiin yhdeksi kasvun selkeistä pullonkauloista.

Metsämiesten Säätiön, Maa- ja metsätalousministeriön ja MTK:n tukeman WoodVision 2025 ja Tekesin (Business Finland) tukeman teollisen puurakentamisen liiketoimintaekosysteemejä tutkineen KäPy -hankkeen tutkimusteemoja jatketaan tänä vuonna käynnistyvässä Suomeen ja Ruotsiin kohdistuvassa KnockOnWood –hankkeessa. Hanketta tukee ympäristöministeriö ja Ruotsissa Formas. Hanke pyrkii myös mm. kehittämään konkreettisia työkaluja, joiden avulla kunnat ja yritykset voivat tehostaa työtään kestävän ja ilmastoviisaan rakentamisen ja asumisen tavoittelussa. Lisäksi maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan metsäasemalle Hyytiälään on tarkoitus rakentaa uusi puurakennus majoitus- ja oppimistiloineen. Se tarjoaa myös tutkimusalustan kestävän puurakentamisen ja asumisen pitkäaikaistutkimukselle.

Lisätietoa: Dekaani Ritva Toivonen, Helsingin yliopisto, puh: 040 526 8412, ritva.toivonen(a)helsinki.fi

WoodVision 2025: https://blogs.helsinki.fi/woodvision2025/ ja https://blogs.helsinki.fi/woodvision2025/files/2020/05/WV2025-kooste-rahoittajille_30042020_Final.pdf

KäPy-hanke: http://www.woodenliving.net/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.