Työnkuva 2020 -hankkeen työpajojen antia

maanantai, 1.02.2021

Metsätehon kaksivuotisen Työnkuva 2020 -hankkeen työpajoissa pohdittiin edellisen vuoden kyselytutkimuksen havaintojen sekä yleisten kehitystrendien, kuten esimerkiksi maakuntien väestökehityksen, kaupungistumisen ja metsäalan yleisen vetovoimaisuuden, huomioimista jatkossa metsäalan tehtävien koulutuksessa. Vuonna 2019 Metsäteho selvitti yhdessä kaikkien metsäalan ammatti- ja yrittäjäjärjestöjen kanssa puuhuollon työtehtävien tehtäväkuvat sekä niihin liittyviä tulevien vuosien muutos- ja kehitysnäkymiä. Tutkimushankkeen toisena vuotena keskityttiin tulosten pohdintaan työpajoissa heijastaen samalla käynnissä olevia kehitystrendejä.

Työpajoja järjestettiin kaksi kappaletta syksyllä 2020. Ensimmäinen työpaja kohdistettiin asiantuntijajohtaja-tason tehtäväkuvien eli metsätalousinsinöörien, metsänhoitajien sekä kone- ja kuljetusyritysten johtajien tehtävänkuvien pohdintaan. Keskeisenä havaintona oli, että digitalisaation myötä metsäalan toimihenkilöiden työ ei ole enää sidoksissa aikaan, paikkaan tai paikalla oloon siinä määrin kuin ennen älylaitteita ja tietoverkkoja. Kyseinen kehitys antaa vapautta, mutta tunnetusti vapaus tuo mukanaan vastuuta. Toinen työnteon muutosta ja haasteita kuvaava ilmiö on ollut työntekijäkohtaisen työtehtävien määrän kasvu ja tehtävien erilaisuus eli tehtävien keston vaihtelu. Edellä kuvatun kaltaisessa digitalisaation ja työnteon murroksessa haasteeksi muodostuu itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus. Näitä taitoja olisi hyvä harjoitella jo koulussa.

Toinen työpaja suunnattiin suorittavan tason tehtävien työnkuvien muutoksen pohdintaan. Konkreettisena havaintona työelämäyhteistyön tiivistämisestä tuli esille metsäkonekoulun ja koneyrittäjän välille solmittu kumppanuussopimusmalli, jossa koulu vastaa osasta yrittäjän työtehtäviä toimimalla aliyrittäjänä. Tarkemmin kuvattuna koululla on sopimus paikallisen puunkorjuuyrittäjän kanssa siten, että koulu on sitoutunut lähikuljettamaan kaiken puutavaran yrittäjän työmailla koulun kalustolla oppilaiden ja opettajien toimesta. Mallissa toimitaan yrittäjän korjuuohjelmassa olevilla leimikoilla siten, että yrittäjä suorittaa puutavaran hakkuun ja koulun vastuulla on puutavaran lähikuljetus.

Edellä kuvattu koulun ja työelämän yhteistyötä syventävä harjoittelumalli voisi olla käytössä myös muissa puunhankinnan tehtävissä. Esimerkiksi työmaiden ohjausta voitaisiin kokeilla vastaavalla mallilla metsätalousinsinöörien koulutuksessa yli koulutusastetasojen.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Heikki Ovaskainen, Metsäteho Oy, heikki.ovaskainen(a)metsateho.fi, puh. 0503006188

https://metsahyvinvointi.fi/kaikki-artikkelit/

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.