Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Aineistonkeruumatka Laosin viidakkoihin ja paikallisiin kyliin

keskiviikkona, 13.12.2023

Vietin kolme kuukautta Pohjois-Laosin Luang Prabangin provinssissa keräämässä tutkimusaineistoa pro gradu -tutkielmaani varten. Tutkimukseni oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa suoritin biodiversiteetti-inventaation, jossa tutkin puulajien ja ruohovartisten kasvien monimuotoisuutta sekä metsän rakenteellisia ominaisuuksia.

Toisessa osassa toteutin fokusryhmäkeskusteluja, joissa selvitin paikallisten kyläläisten tarpeita ja asenteita metsiin ja metsiensuojeluun liittyen. Tutkimukseni biodiversiteetti-inventaarion päätavoitteena oli arvioida suojelutoimenpiteiden tehokkuutta puu- ja ruohovartisten lajien suojelussa sekä vertailla luonnon monimuotoisuutta suojeltujen ja suojelemattomien metsien välillä. Haastatteluiden päätavoitteena oli pyrkiä ymmärtämään paikallisten metsäsuhteen, heidän arvomaailmaansa ja päivittäisiä tarpeitaan metsiin liittyen. Parasta tutkimuksessani oli se, että pääsin työskentelemään paikallisen yliopiston asiantuntijoiden ja kyläläisten kanssa. Heidän kanssaan työskenteleminen oli antoisaa ja opettavaa, ja pääsin muun muassa perille siitä, miten Laosissa metsäpuolen ja yhteiskunnan asiat toimivat ja mitä haasteita ja esteitä asioiden toimiselle on.

Vietin kolme kokonaista viikkoa tutkimusryhmäni kanssa kolmessa eri metsässä biodiversiteetti-inventaarion parissa. Tämän kolmen viikon aikana opin muun muassa tunnistamaan eri puu-, köynnös- ja ruohovartisten lajeja, sekä esimerkiksi erottamaan myrkyllisiä ja syötäviä kasvilajeja toisistaan, että muutamia sanoja ja lauseita paikallisista kielistä (Lao ja Khmu). Haastattelujeni aikana sain syvällisen ymmärryksen luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, ympäristöongelmien, sosiaalisen dynamiikan ja taloudellisten haasteiden monimutkaisesta vuorovaikutuksesta. Haastettelujen myötä minulle tuli selväksi, että kestävien luonnonsuojelustrategioiden tulisi ottaa huomioon ekologisten näkökohtien lisäksi myös asianomaisten yhteisöjen sosioekonomiset realiteetit. Laosin aineistonkeruumatka oli toistaiseksi urani merkittävin saavutus ja suurin yksittäinen oppimiskokemus. Tutkimukseni ei olisi voinut toteutua ilman Metsämiesten säätiön tukea, ja siksi olen erittäin kiitollinen saamastani apurahasta. Käytin Metsämiesten Säätiöltä saamani apurahan Laosin matkan aikaisiin asumiskustannuksiin.

Lisätietoja:
Metsäylioppilas Emmi Kaislasalmi, Helsingin yliopisto, emmi.kaislasalmi(a)helsinki.fi, puh. +358407047618

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.