Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

”Ennakointi, mikäli se osuukin harhaan, on katastrofaalista” - Strategisen ennakoinnin suositukset metsäbiotalousalan pk-yrityksille

perjantaina, 01.12.2023

MeeMi-hankkeen tutkimuksessa kehitettiin strategisen ennakoinnin kehikko metsäbiotalousalan pk-yritysten hyödynnettäväksi. Kehikon kehittämisessä käytettiin apuna verkkokyselyn ja yrityshaastatteluiden vastauksia sekä aikaisempaa ennakointikirjallisuutta. Kehikossa strateginen ennakointiprosessi koostuu kolmesta vaiheesta: tavoite ja tiedon kerääminen, ennakointityö: analyysi ja tulkinta sekä tietämyksen jalkauttaminen.

Kehikossa on kuvattu ennakointiprosessin vaiheet sekä kunkin vaiheen aikana kysyttävät kysymykset. Tutkimuksen tuloksista tehtiin lisäksi neljä johtopäätöstä ja niiden perusteella annetaan neljä suositusta
metsäbiotalousalan yrityksille, mitä tulee ottaa huomioon strategista ennakointia tehdessä.

Johtopäätös 1: Strateginen ennakointi nähdään pitkälti yrityksen sisäisenä prosessina. Tärkeäksi koetaan oman toimialan tuntemus ja osaaminen sekä oman toimialan sisäiset toimijat ja toiminta.
Suositus: Strategisessa ennakoinnissa tarvitaan avoimuutta ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri toimijoiden kanssa mukaan lukien mm. TKI-toimijat, kuluttajat, julkiset toimijat ja kilpailijat.
Näin ennakoinnin tekemiseen voidaan saada mukaan uusia ja monipuolisia, jopa visionäärisiä tapoja rakentaa erilaisia tulevaisuuden tavoitetiloja.

Johtopäätös 2: Strateginen ennakointi nähdään lyhyen aikavälin ennustamisena ja suunnitteluna: ”mikä on tärkeää nyt”.
Suositus: Strateginen ennakointi tulee nähdä vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin varautumisena, jossa ajattelua ohjaa pitkä aikaväli ja kaukokatseisuus: ”iso kuva ja järjestelmien väliset vuorovaikutukset”. Avartamalla ajattelua voidaan kyseenalaistaa annettua, etsiä uusia mahdollisuuksia ja aktiivisesti vaikuttaa haluttuun tulevaisuuden suuntaan.

Johtopäätös 3: Yritykset omaavat tulevaisuustietoisuutta, etenkin aikakäsitykseen, toimijuuteen ja järjestelmien välisten vuorovaikutusten ymmärtämiseen, eli systeemisyyteen, liittyvät kyvyt olivat yritysten mielestä tärkeitä.
Suositus: Strateginen ennakointi ja tulevaisuustietoisuus voi olla yksi yrityksen kilpailuetua luova kyvykkyys, jossa huomioidaan myös avoimuus erilaisille vaihtoehdoille ja ymmärretään, miten tehdyt päätökset vaikuttavat muihin toimijoihin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Johtopäätös 4: Hyödyntämällä ennakoinnin avulla luotua tietämystä yritykset suunnittelevat tulevaa ja tämä tietämys ohjaa yritysten päätöksentekoa ja suuntaa pitkän ja lyhyen aikavälin kehitystoimia.
Suositus: Strateginen ennakointi voidaan nähdä osana yrityksen säännöllistä toimintaa. Tarkistetaan mikä on tämän hetken tulevaisuuden tavoite ja mahdollisesti kyseenalaistetaan nykyiset suunnitelmat. Strategisen ennakoinnin avulla luotu tietämys ja ymmärrys voi olla yrityksen kyvykkyys ja osaaminen, jonka avulla kehitetään toimintaa ja luodaan pitkän aikavälin arvoa ja kilpailuetua yritykselle. On myös hyvä katsoa mennyttä, jotta tunnistetaan mitkä ovat olleet yrityksen toiminnan kannalta tärkeimmät muutokset toimintaympäristössä. Miten muutoksiin varauduttiin ja onnistuttiinko ennakoinnissa? Voiko hyvistä ja huonommista kokemuksista oppia tulevan ennakointia varten?

Tutkimus on viimeinen osa kolmivuotista Metsämiesten Säätiön rahoittamaa Metsäalan ennakointi muuttuvilla markkinoilla (MeeMi)-hanketta 2020-2023.
Lisätietoja:
Tutkijatohtori Anu Laakkonen, Helsingin yliopisto, anu.laakkonen(a) helsinki.fi, puh. 050 597 7789

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.