Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalalla selkeä tarve kouluttaa lisää EU-osaajia

perjantaina, 29.09.2023

Metsäalan avaintoimijoiden ja alan EU-asiantuntijoiden mielestä sektorilla tarvitaan merkittävästi lisää osaamista EU-päätöksenteosta ja sen vaikutuksista kotimaan metsäpolitiikkaan. Myös kokonaisvaltaista vaikuttamisen ja verkostoissa toimimisen osaamista on tarpeen lisätä. Asia nähdään strategisena ja siihen liittyvä koulutusohjelma olisi toimiva keino lisätä osaamista ja laajentaa EU-osaajien joukkoa metsäsektorilla.

 TTS Työtehoseuran toteuttamassa selvityksessä arvioitiin metsäalan EU-osaamisen ja siihen liittyvän edunvalvonnan nykyistä tilannetta ja vaikuttavuutta sekä kartoitettiin tarpeita osaamisen kasvattamiseen. Esiselvitys pohjautui 22 metsäalan avaintoimijan ja EU-asiantuntijan haastatteluun. Aineiston pohjalta tehtiin ehdotus Metsäalan EU-akatemiasta – koulutusohjelmasta, jonka avulla metsäala voisi systemaattisesti lähteä kasvattamaan EU-osaajien joukkoa.

”Saimme kattavan ja selkeän kuvan metsäalan toimijoiden EU-osaamisen ja vaikuttamisen nykytilanteesta sekä siitä, miten EU-osaamista ja sen vaikuttavuutta voitaisiin kasvattaa koulutuksen avulla metsäalalla”, kertoo TTS Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala.

EU-päätöksentekoprosessien ymmärrystä kasvatettava nopeasti
Haastateltujen mielestä eniten lisäosaamista tarvittaisiin seuraavista teemoista: EU:n päätöksentekoprosessit, kotimaan kannanmuodostus ja päätöksentekoprosessit, vaikuttamisen keinot ja ajoitus sekä viestin viemisen tavat. Lisäksi tärkeinä nähtiin verkostoissa ja työryhmissä toimiminen ja kokonaisvaltainen ymmärrys EU-metsäpolitiikan kokonaisuudesta, olemassa olevista säädöksistä ja politiikasta ja niiden vaikutuksista kansalliseen metsäpolitiikkaan.

EU-osaamista lisäävän koulutusohjelman kohderyhmän tulisi kattaa laajasti metsäalan eri toimijoita, painottuen sellaisiin henkilöihin, jotka nykyisen tai tulevan tehtävänsä puolesta ovat vaikuttamassa EU-asioissa. Erityisen tärkeänä pidettiin uusien EU-osaajien kasvattamista. Vastaajat kannattivat 2–3 päivän koulutusta, jota täydennettäisiin verkko-opiskelulla ja mahdollisella perehtymisjaksolla Brysseliin. Koulutusohjelmassa tulisi olla edustettuina laajasti alan eri organisaatioiden edustajia verkostoitumisen edistämiseksi. ”Esiselvityksemme perustuu haastateltujen näkemyksiin ja niistä tehtyihin päätelmiin”, painottaa TTS Työtehoseuran asiantuntija Jim Antturi.

Strateginen investointi alan tulevaisuuteen
Haastatellut näkivät parhaana vaihtoehtona sen, että koulutuskustannuksia katettaisiin osallistujamaksulla, joskin aiheen strategisen tärkeyden vuoksi koulutukselle toivottiin starttirahoitusta metsäalan säätiöiltä tai muista rahoituskanavista. Koulutuksen organisoijan tulisi olla puolueeton toimija sekä kouluttajien kokeneita ja asiantuntevia EU-osaajia. ”Monet haastatelluista näkivät lisäkoulutuksen olevan strateginen investointi metsäalan menestymiseen ”, lisää Ojala. Voit tutustua kevään ja kesän 2023 aikana toteutettuun esiselvitykseen Metsäalan EU-akatemiasta kokonaisuudessaan täällä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Juha Ojala, TTS Työtehoseura, juha.ojala(a)tts.fi, puh. 050 5673 908
asiantuntija Jim Antturi, TTS Työtehoseura, jim.antturi(a)tts.fi, puh. 050 3363 157

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.