Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäalan ammatillisen koulutuksen käytössä olevat hybridimallit selvitetty

tiistaina, 02.05.2023

Metsämiesten Säätiön rahoittaman Hybridimallit metsäalan ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2021 - valmistautumista koulutuksen kehityshaasteisiin vuoteen 2040-hankkeessa selvitettiin metsäkoneenkuljettajien- ja metsuri-metsäpalvelujen tuottajien koulutuksessa käytössä olevat hybridimallit.

Tulosten mukaan metsäalan ammatillisessa koulutuksessa käytetään kolmea hybridimallia, jotka koostuvat erilaisista lähiopetuksen, reaaliaikaisen etäopetuksen sekä itsenäisen opiskelun yhdistelmistä. Metsäalan opetus painottuu käytännön osaamisvaatimusten vuoksi lähiopetukseen, mutta teoreettisia opintoja voisi toteuttaa sen rinnalla nykyistä enemmän etäopetuksena. 

Merkittävä rooli opetuksen toteutuksessa on opettajalla ja hänen osaamisellaan. Pedagogisen ja sisällöllisen osaamisen lisäksi opettajalta vaaditaan digiteknistä osaamista. Opettajat tarvitsevat tukea ja koulutusta; ammatillisten opettajien pedagogista sekä teknologista tietämystä tulisi lisätä. Oppimateriaalit ovat enenevässä määrin virtuaalista.

Väestöennuste ennustaa ammattiin opiskelevien määrän merkittävää laskua vuoteen 2040. Hankkeessa tuotiin esiin tarve ratkaista yhtälö kasvutappioalueilla maakunnissa olevien koulujen ja työpaikkojen sekä kasvukeskuksissa asuvien nuorten epäsuhdan välillä niin, että metsäalalle saadaan riittävästi tarvittavaa työvoimaa myös tulevaisuudessa. Tulevaan opiskelijamäärien alenemiseen ei ole vielä reagoitu läheskään kaikissa oppilaitoksissa.

Tulosten mukaan metsäalan ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistyötä tulisi lisätä. Metsäalan ammatillisen koulutuksen toimijoille tulisi perustaa vapaaehtoisuuteen perustuva matalan kynnyksen verkosto, jossa: opettajat, kouluttajat ja ohjaajat voisivat vaihtaa ajatuksia opetuksesta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista. 

Linkki julkaisuun.

Lisätietoa: 
Matleena Lindström, 041 7313 457, matleena.lindstrom@tts.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.