Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäopiskelijoiden kenttäkurssi Laosissa

maanantaina, 15.05.2023

Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksen Viikin trooppisen tutkimuksen instituutti (VITRI) järjesti yhdessä laosilaisten ja thaimaalaisten kumppaniyliopistojensa kanssa kolmen viikon intensiivisen kenttäkurssin tammikuussa 2023 Pohjois-Laosissa, jota koordinoi paikallisesti Souphanouvongin yliopiston maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta Luang Prabangissa, Laosissa.

Kurssille osallistui yhteensä 19 opiskelijaa, kahdeksan Suomesta, seitsemän Laosista ja neljä Thaimaasta. Ennen kurssille osallistumista suomalaisten opiskelijoiden oli edellisenä syksynä suoritettava valmistava
menetelmäkurssi, jossa käsiteltiin kaikkien kurssilla käytettävien menetelmien teoriaa ja taustoja. Kurssilla opiskeltavat menetelmät olivat (a) maanpeitteen ja metsien muutos (b) biodiversiteettikartoitus, (c) maiseman muutos ja joustavat elinkeinot sekä (d) muiden kuin puumetsien ja ympäristötuotteiden elinkeinot ja arvoketjut. Jokaisella kurssin opiskelijalla oli myös mahdollisuus harjoitella kaikkia neljää edellä mainittua menetelmää kentällä ja kylissä.

VITRI:stä oli neljä opettajaa. Edellä mainittujen opettajien lisäksi kurssilla oli käytettävissä paikallisia kasvien ja puulajien tunnistamisen asiantuntijoita.
Käytännössä kurssi jakautui kolmeen osaan: 1) taustatiedot alueesta ja menetelmien harjoittelu maastossa, 2) ryhmätyöt kolmessa eri kylässä ja lähialueilla (luonnonmetsät, istutusmetsät, koivupellot jne.) ja 3) ryhmätyöt, raportointi ja loppuseminaari. Ryhmätyöt päätettiin, purettiin ja kurssin loppuseminaari pidettiin Souphanouvongin yliopistossa Luang Prabangin kaupungissa Pohjois-Laosissa.

Opiskelijoilta saatu palaute osoitti, että kenttäkurssi oli onnistunut ja täytti hyvin sille asetetut tavoitteet. Monet opiskelijat kokivat, että kenttäkurssi auttoi heitä ymmärtämään trooppisiin metsiin ja luonnonvaroihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Maailman metsät ovat monien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. Metsäkato ja metsävarojen köyhtyminen jatkuvat monissa kehitysmaissa – vaikkakin yhä pienevässä määrin. Metsätalous ja puuhun perustuvat energiaratkaisut voivat olla keskeisiä elementtejä maaseudun kehityksen edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä. Metsien ekosysteemipalvelut ja ekomatkailu luovat uusia mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen edellyttävät rohkeita toimia metsävarojen kestävän käytön ja suojelun edistämisessä. Metsien merkitys on myös tunnustettu korkealla taholla: ovathan metsät keskeinen osa uutta YK:n Kestävän Kehityksen tavoitetta no. 17.

Edellä kuvattu tilanne edellyttää ammattiin valmistuvilta nuorilta metsäasiantuntijoilta monipuolista koulutusta, laajaa näkemystä ja käytännön ongelmien tuntemusta. Näiden saavuttamiseksi on tärkeää, että metsäopiskelijat saavat opintojensa aikana selkeän käsityksen trooppisen metsätalouden haasteista ja mahdollisuuksista kenttäkurssin ja siihen liittyvien harjoitustöiden kautta. Osallistuminen trooppisen metsätalouden kenttäkurssille tarjoaa juuri tuon mahdollisuuden.
 

Lisätietoja: Edward Webb, edward.webb(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.