Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Nykyisten metsätilastojen ulkopuolelle jäävät perhemetsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustyöt ovat määriltään merkittäviä

maanantaina, 11.12.2023

Luonnonvarakeskuksessa julkaistaan virallista tilastoa metsänhoito- ja metsänparannustöistä (https://www.luke.fi/fi/tilastot/metsanhoito-ja-metsanparannustyot). Tiedot kerätään kaikilta suurilta alan toimijoilta ja metsänhoitoyhdistyksiltä sekä otannalla muilta metsäpalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Tilastossa on tietosuojan vuoksi vain kaksi laajaa valtakunnallisissa ja puun hinta-alueittaisissa tiedoissa eriteltyä omistajaryhmää: 1) yksityiset metsänomistajat ja 2) muut, sisältäen metsäteollisuusyhtiöt sekä valtion metsät. Yksityisiä metsänomistajia ovat varsinaiset yksityismetsänomistajat, yhteismetsät, kunnat, seurakunnat ja säätiöt ym. yhteisöt. Maakunnalliset tilastot tehdään tietosuojan vuoksi ilman omistajaryhmiä. Tilasto ei sisällä varsinaisten yksityismetsänomistajien eli perhemetsänomistajien täysin omatoimisesti omissa metsissään tekemiä töitä, minkä vuoksi tilaston työmäärät ja kokonaiskustannukset ovat aliarvioita, joista ei ole ollut tarkempaa tietoa. Näiden tilastossa olevien puutteiden arvioimiseksi ja mahdolliseksi korjaamiseksi on tässä tutkimuksessa käytetty Metsänomistaja 2020 -kyselytutkimusaineiston tietoja vuosilta 2016-2018. Aineisto sisältää otokseen perustuen henkilöiden yksin tai puolison kanssa, verotusyhtymänä ja kuolinpesänä omistetuista metsistä kerättyjä tietoja (https://www.helsinki.fi/fi/tutkimusryhmat/metsanomistaja-2020).

Kyselytutkimuksissa kysyttävät määriä koskevat usein muistinvaraiset vastaukset vaativat yleensä runsaasti tutkijoiden tekemiä tarkistuksia virheiden ja puutteiden korjaamiseksi. Myös tyhjien vastauksien tulkitseminen joko töiden tekemisen nollavastaukseksi tai puuttuviksi havainnoiksi on osa tätä tarkistusvaihetta. Otanta-aineistosta laskettujen tulosten laajentaminen valtakunnan tasolle voi vaatia edelleen tarkennuksia, esimerkiksi tulosten lisäpainotusta omatoimisesti tehtyjen ja teetettyjen töiden kokonaismäärien arvioimiseksi. Vaikka edellä mainittu tarkistustyö on edelleen kesken, alustavat tulokset metsänomistajien omatoimisesti  tekemistä määristä viittaavat siihen, että metsänomistajat tekevät omatoimisia töitä hyvin paljon ja selvästi enemmän kuin on ajateltu: useissa työlajeissa jopa yli puolet todellisista kokonaismääristä on metsänomistajien itsensä tekemiä. Suuria tilastosta puuttuvia pinta-aloja on erilaisissa hakkuiden ennakkoraivauksen sekä taimikoiden ja nuorten metsien raivaustöissä. Metsänomistajat myös teettävät runsaasti töitä, jotka eivät päädy metsätilastoon. Koska tilastoissa oleva puute on merkittävä, sillä voi olla myös vaikutusta metsäpoliittiseen päätöksentekoon.

Tutkimuksen tuloksia esiteltiin metsäntutkimusorganisaatioiden kansainvälisen unionin IUFRO:n pienmetsätalouden ryhmän (IUFRO 3.08 Small-Scale Forestry) konferenssissa Tartossa 20.-26.8.2023:
Leppänen, J. & Peltola, A. Silvicultural activities according to the Finnish family forest owner survey 2020. Julkaisussa: Padari, A., Korjus, H., Teder, M. & Kangur, A. 2023. IUFRO 3.08.00 Small-scale Forestry
Conference 2023. Small-scale Forestry and Modern Society. Proceedings of Small-scale Forestry Conference Tartu, Estonia, August 22-26, 2023. s. 23. https://smallscaleforestry.emu.ee/proceedings/. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut sekä osallistumista IUFRO-konferenssiin että Metsänomistaja 2020 -tutkimushanketta. IUFRO-konferenssissa esitellyt alustavat tulokset ovat osa tutkimustyötä, jonka lopulliset tulokset on tarkoitus julkaista Luken raportissa.

Lisätietoja:
Tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus, jussi.leppanen(a)luke.fi, puh. 0295325444

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.