Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Pro Gradu -tutkielma: Vastuullinen puuraaka-ainehuolto yritystasolla

tiistaina, 04.07.2023

Metsiä koskeva päätöksenteko kamppailee useiden, osittain päällekkäisten ja ristiriitaisten tavoitteiden kanssa. Globaalilla tasolla metsiä koskevat odotukset hiilinieluina, uusiutuvana raaka-aineena sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä tuovat haasteita kestävää kehitystä edistäville päätöksille, joissa toiminnan vaikutukset tulisi ottaa laajasti huomioon. Metsänhoidolliset päätökset tehdään lähes sadan vuoden kiertoaika huomioiden, mutta nykypäivänä nopeidenkin yhteiskunnallisten muutosten seurauksena metsiin kohdistuvien päätösten oikeellisuus ei aina kohtaa ajankohtaisia tavoitteita ja vaatimuksia.

Kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi tarvitaan järjestelmällistä muutosta, joka edellyttää kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimista myös yritystasolla. Vastuullisuuden monitulkintaisuudella ja -ulotteisuudella tarkoitetaan sitä, että vastuullisuus ei ole yksiselitteinen käsite, vaan siihen liittyviä käytäntöjä tulee tarkastella eri tilanteissa ja konteksteissa. Avoin ja jatkuva keskustelukulttuuri auttaa ymmärtämään, mitä vastuullisuudella tarkoitetaan kussakin tilanteessa, mitkä asiat ovat tärkeitä vastuullisuuden arvioinnissa ja miten vastuullisuutta voidaan käytännössä toteuttaa eri toimialoilla ja organisaatioissa. Yritykset ovat yhä enemmän vastuussa sidosryhmilleen, mikä velvoittaa kiinnittämän huomioita liiketoiminnasta aiheutuviin vaikutuksiin laajemmin kuin vain yhden yrityksen tasolla. Yritystoiminnan vastuu ei siis rajoitu enää koskemaan vain yrityksen omaa toimintaa, vaan tarkastelussa on koko toiminnan arvoketju.

Tämän Pro Gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella asiantuntijaryhmien käsityksiä puuraaka-aineen ja sen hankinnan vastuullisuudesta yritystasolla. Tarkoituksena on selvittää millaisia elementtejä ja ominaisuuksia vastuulliseen puuraaka- aineeseen ja sen hankintaan liitetään. Tutkimuksen taustalla on ajatus metsien ja puuraaka-aineen käytön hyväksyttävyydestä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, ja tutkielman empiirinen aineisto koostuu kymmenestä asiantuntijahaastattelusta. Haastattelut toteutettiin helmi-maaliskuussa 2023. Haastateltavat valikoituivat vastuullisuusasiantuntijoiden sekä puukaupan asiantuntijoiden ryhmistä.

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu sidosryhmäteoriasta, jonka normatiivista näkökulmaa peilataan toimitusketjun vastuullisen hallinnan ja vastuullisen hankinnan teorioihin. Vaikka lainsäädännön asettamat vaatimukset nähtiin vastuullisuuden vähimmäisvaatimuksena, yksinomaan lain noudattaminen ei riitä hyväksyttävän vastuullisuuden tason saavuttamiseen. Tärkeimmäksi tekijäksi puuraaka-aineen ja sen hankinnan vastuullisuuden tunnistamisessa haastatteluissa nousi puun alkuperän tunnistaminen. Tutkimuksessa korostui myös metsäsertifikaattien merkitys puuraaka-aineen vastuullisuuden todentajana.

Vastuullisen toimitusketjun hallinnassa nousi tässä tutkimuksessa esiin erityisesti avoimuus, läpinäkyvyys, tiedon jakaminen ja yhteistyö. Metsäammattilaisten vastuu korostuu, kun sovitetaan yhteen metsänomistajien ja metsäteollisuusyritysten tavoitteita. Tutkimustuloksissa esitellään tutkimuksessa esiintyvien toimenpiteiden ominaisuuksia sekä tarkastellaan niiden strategisia piirteitä. Tulosten perusteella tutkimuksen kohdeyritys pyrkii edelläkävijyyteen vastuullisuuden toimeenpanossa, kun se omaksuu proaktiivisen lähestymistavan kehittämällä mittareita, toteuttamalla tutkimusta ja osoittamalla resursseja toiminnan vastuullisuuden parantamiseksi ei vain oman toiminnan kautta, vaan koko sen hankintaketjun osalta.

Lisätietoja:
MMK Anni Järvinen, anni.jarvinen(a)helsinki.fi, puh. 0503072522
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.