Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Pro-gradu työ: Julkisten luonnonvarojen yhteishallinta: sidosryhmänäkökulmia Metsähallituksen Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelmasta 2017-20122

tiistaina, 08.10.2019

Tässä pro gradu -työssä tarkasteltiin Metsähallituksen osallistavaa luonnonvarasuunnittelua (LVS) yhteistoiminnallisuuden käsitteen kautta. Yhteistoiminnasta on tullut kaikkialla läsnä oleva käsite osallistavan suunnittelun ja ympäristönhallinnan kontekstissa. Osallistavassa päätöksentekoprosessissa syntyneet päätökset heijastavat paremmin yleisön arvoja ja yleisön paikallistuntemusta ympäristöönsä kuin ylhäältä alaspäin suuntautuvassa hallintomallissa

Pro gradu-työssä selvitettiin, miten luottamuksenrakentaminen, sitoutuminen, sosiaalinen pääoma ja sidosryhmien vaikuttamismahdollisuudet toteutuivat Metsähallituksen Etelä-Suomen LVS-prosessissa. Lisäksi tarkasteltiin luonnonvarasuunnittelun yhdenvertaisuusnäkökulmia. Tutkimusta varten haastateltiin viittä Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitteluun vuonna 2017 osallistunutta sidosryhmäedustajaa ja kahta Metsähallituksen edustajaa.

Tutkimuksen tulosten perusteella osallistumismahdollisuuksien yhdenvertaisuus toteutuu parhaiten yhteistyöryhmän toimintatasolla. Käytetyt työskentelymenetelmät sekä fasilitoijan työpanos edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista yhteistyöryhmän sisällä. Arvojen ja intressien yhdenvertaisessa käsittelyssä sidosryhmät havaitsivat joitakin epäkohtia, kuten metsätalouden asioiden painottuminen yli muiden asioiden. Sidosryhmien edustavuus prosessissa toteutuu hyvin, tosin miesten osuus osallistetuista sidosryhmistä on naisia huomattavasti suurempi. Sitoutuminen ja luottamus ovat hyvällä tasolla. Merkittävin tulos sosiaalisen pääoman kannalta oli oppimisen kautta syntynyt ymmärryksen lisääntyminen sidosryhmien välillä. Sidosryhmien kokemuksia heidän omista vaikuttamismahdollisuuksistaan leimasi osin tyytyväisyys ja realistisuus, mutta osin myös alhainen odotustaso. Vaikuttamisen mahdollisuus on merkittävä tekijä sidosryhmien sitoutumisen ja osallistumismotivaation kannalta. Konteksti vaikuttaa LVS-prosessin toteutukseen ja tuloksiin, mutta tästä tarvitaan lisää tutkimusta ja sitä ehdotetaan yhdeksi jatkotutkimusaiheeksi. Lisää tutkimusta tarvitaan yhteistoiminnallisuuden keskeisestä elementistä, päätöksentekovallan jakamisesta, ja sen vaikutuksista luonnonvarasuunnitteluun ja sen tuloksiin.

Opinnäytetyöprossessi on antanut tekijälleen paljon uutta tietoa monitieteisestä lähestymistavasta julkisten luonnonvarojen hallinnassa.

Lisätietoja:

opiskelija Anni Kettunen, Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta,
anni.k.kettunen(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.