Lapin ja Etelä-Karjalan metsäbiotalouden mikroyrittäjien monimutkaiset haasteet

perjantaina, 01.03.2024

Metsäbiotalouden yrittäjät ovat keskeisessä roolissa siirryttäessä kohti fossiilivapaata yhteiskuntaa. Suurin osa Suomen yrityksistä on mikroyrityksiä, joita löytyy erityisesti metsäbiotalouden eri sektoreilta. Yrittäjät ovat jo pitkään luoneet hyvinvointia metsiä ja puuta hyödyntämällä, mutta toimintaan on myös kasvavissa määrin liittynyt haasteita. Tutkimus käsittelee metsäbiotalouden mikroyrittäjien käsityksiä heidän kokemistaan ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista haasteista. Tutkimuksessa haasteita lähestytään eri mikroyrittäjien, esimerkiksi metsänomistajien, metsäkoneenkuljettajien ja poronhoitajien näkökulmasta, kahdella eri tavoin metsäbiotaloudelle merkittävällä alueella: Lapissa ja Etelä-Karjalassa.

Tulosten mukaan metsäbiotalouden mikroyrittäjät kokevat ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita. Tutkimuksessa tunnistettiin 16 erilaista haastetta metsäbiotalouden mikroyrittäjien näkökulmasta Lapissa ja Etelä-Karjalassa. Ympäristöllisistä haasteista esimerkiksi luonnonsuojelun toimeenpanolla, maankäytön muutoksella ja hiilinielutavoitteilla on vaikutusta yrittäjien toimintaan. Sosiaaliset haasteet koettiin esimerkiksi suuren työmäärän, luottamuksen puutteen ja yrittäjien toimintaan liittyvän sekavan ja negatiivien viestinnän kautta. Taloudellisia haasteita lähestyttiin yrittäjille tyypillisten teemojen, esimerkiksi kannattavuuden, inventointien ja työvoimapulan kautta.

Haasteet ovat luonteeltaan monimutkaisia. Haasteet koetaan pääasiassa yrittäjien henkilökohtaisella tasolla ja lähiympäristössä, jotka ovat yhteydessä kansallisiin tavoitteisiin, EU-tason päätöksentekoon ja globaaleihin haasteisiin. Lisäksi haasteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi luonnonsuojelun toimeenpano voi kasvattaa yrittäjän työmäärää ja täten vaikuttaa myös kannattavuuteen. Myös ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat aiheuttaa yrittäjälle epävarmuutta omasta toiminnastaan, joka voi laskea investointihalukkuutta.

Maakuntien välillä koettiin suurimmilta osin samanlaisia haasteita yrittäjien keskuudessa, mutta esimerkiksi liikkumisen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten aiheuttamia haasteita koettiin erityisesti Lapissa. Politiikalla voidaan ratkoa sekä yksittäisten sektorin yrittäjien haasteita, mutta myös useita yrittäjiä samanaikaisesti koskettavia haasteita. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat suurinta osaa metsäbiotalouden mikroyrittäjistä. Tulevaisuudessa tutkimusta tarvitaan todentamaan tässä tutkimuksessa tunnistettujen mikroyrittäjien haasteiden yleisyys, sekä ymmärtämään haasteiden aiheuttama seurauksia sekä yrittäjäkohtaisesti että laajemmin yhteiskunnassa.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Jukka Luhas, LUT yliopisto, jukka.luhas(a)lut.fi, puh. +358445290493
Dosentti Mirja Mikkilä, LUT yliopisto, mirja.mikkila(a)helsinki.fi, puh. +358405779766
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bWwLw-IoifQ
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.