Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Puustaus-hankkeen uusi raportti kokoaa yhteen tuloksia asiantuntijatyöpajoista: Ennakointi ja innovointi metsäalan opetuksessa

perjantaina, 31.05.2024

Puustaus-hanke (Miten Suomi elää puusta vuonna 2050 – osaamisen ennakointi ja yhteiskehittäminen) vahvistaa metsäalan opiskelijoiden tulevaisuusajattelun taitoja ja innovaatiokyvykkyyttä ammatillisessa
koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Yhdessä partnereiden kanssa toteutimme alueelliset työpajat tammikuussa 2024 Helsingissä ja Joensuussa. Osallistujat olivat opetuksen henkilökuntaa ammattikoulu-, AMK- ja yliopistotasolta sekä sidosryhmien edustajia mm. puunjalostus- ja metsäteollisuudesta.

Työpajoissa ennakoitiin metsäalalla tarvittavia tietoja ja kykyjä, tunnistettiin olemassa olevaa ennakointi- ja innovointikoulutusta ja tuotettiin ideoita opetuksen kehittämiseksi. Tuloksista on nyt julkaistu raportti: Ennakointi ja innovointi metsäalan opetuksessa: Tuloksia asiantuntijatyöpajoista (Varho et al. 2024). Työpajojen perusteella ennakointi- ja innovointikyvykkyyden rakentumista tukevat mm. uteliaisuus, joka näkyy esim. oman elämän ennakointina ja uuden kokeiluna; kokonaiskuvan muodostaminen, jota tukee poikkitieteellisyys; yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joita voidaan kehittää mm. yhteistyöllä oppilaitosten välillä sekä oppilaitosten ja työelämän välillä; ja läpileikkaavuus – ennakoinnista ja innovoinnista on hyvä olla tarjolla erillisiä kursseja, mutta lisäksi ennakointiajattelu ja innovointi on hyvä nivoa osaksi muita kursseja.

Raportissa on tunnistettu myös monenlaisia metsäalan muutoksia ja osaamistarpeita, jotka eivät kaikki liity ennakointiin ja innovaatiotoimintaan. Näitä ovat esim. LUMA-osaaminen, kestävyyskysymykset, metsäpolitiikan ja lainsäädännön tuntemus ja monenlaiset työelämätaidot. Opetuksen kehittämiseksi esitetäänkin yleisluontoisempia keinoja ennakointi- ja innovaatio-opetuksen lisäksi.

Huhtikuussa 2024 järjestimme metsä- ja puualan opiskelijoiden tulevaisuusleirin Helsingin yliopiston metsäasemalla Hyytiälässä, Juupajoella. Leirillä opiskelijat perehtyivät metsäalan haasteisiin ja tulevaisuuden näkymiin ennakoinnin, innovoinnin, ja vuorovaikutusharjoitteiden avulla. Leirin tavoitteena oli myös verkottaa alan opiskelijoita eri koulutusasteilta, mahdollistaen uusien innovaatiopolkujen ja tulevaisuuden verkostojen synnyn.

Opiskelijat kokivat tulevaisuusleirin sisällön hyödylliseksi tulevaisuuden työllistymisen ja urakehityksen kannalta. Opiskelijoiden mielestä tietämys alaan vaikuttavista megatrendeistä sekä kyky hahmottaa erilaisia tulevaisuusskenaarioita ovat oleellisia taitoja tulevaa työelämää ajatellen: “On selvää, että meillä pitää olla kursseja, jotka auttavat valmistautumaan ja sopeutumaan erilaisiin tulevaisuuden näkymiin”. Opiskelijat pitävät innovaatio-osaamista oleellisena niin Suomen kilpailukyvyn kuin ilmastonmuutoksen kaltaisten ekologisten haasteiden vuoksi: “Jotta Suomi pystyy kilpailemaan, pitäisi päästä pois sellun ja sahatavaran bulkkituotannosta, saada tehtyä korkeamman jalostusasteen tuotteita. Ajankohtainen kysymys on myös, miten ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi puulajeihin ja metsänhoitoon”. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kaltaisten metataitojen opetusta toivotaan lisää: “Vuorovaikutustaidot ovat oleellisia kaikilla aloilla ja ammateissa, mutta varsinkin alalla, joka kohtaa paljon haasteita tulevaisuudessa. Tällaisia taitoja tarvitaan, kun yritetään päästä yhteisymmärrykseen tavoitteista, joita kohti olisi edettävä”.

Opetuksen yhteiskehittäminen jatkuu vuoden 2024 aikana yhteistuottamalla avoimesti saatavilla olevia verkko-opetusmateriaaleja (MOOC-kurssi) käytettäväksi laajasti metsäalan opetuksen eri tasoilla.
Puustaus-hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:
Apulaisprofessori, Puumateriaalitiede Tuula Jyske, Helsingin yliopisto, tuula.jyske(a)helsinki.fi, puh.+358295325588
Erikoistutkija Vilja Varho, Biotalous ja ympäristö, Luonnonvarakeskus, vilja.varho(a)luke.fi, puh. +358295326039

 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.