Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Tapio julkaisi avoimet opetusmateriaalit – Metsäalan ammattiosaamista vahvistetaan kestävän metsänhoidon ja bioenergian parissa

perjantaina, 31.05.2024

Tiedon määrän lisääntyessä metsäalan opettajat ja alan kouluttajat joutuvat käyttämään yhä enemmän aikaa opetusmateriaalien kokoamiseen. Työn helpottamiseksi Tapio on luonut avoimen oppimateriaalin sekä verkkokurssin metsäalan opettajien, opiskelijoiden ja muiden toimijoiden käyttöön yhteistyössä Metsäkoulutus ry:n kanssa Metsämiesten säätiön rahoittamassa hankkeessa.

Metsien kasvu ja metsäbiomassan energiakäyttö ovat olleet viime aikoina keskeisiä aiheita. Tulevilla metsäammattilaisilla ja heidän opettajillaan tulisi olla vankka ymmärrys metsien kasvun perusteista ja parhaista käytännöistä kasvun edistämiseksi, sekä biomassan kestävän korjuun periaatteista ja mahdollisuuksista. Tieto on kuitenkin hajanaista, ja sen koontiin kuuluu opettajilta huomattavasti aikaa. Hankkeessa pyrittiin vastaamaan tähän ongelmaan julkaisemalla avoimen verkkokurssin sekä PowerPoint-esitykset.

Uusimman tutkimustiedon ja parhaiden käytäntöjen kokoaminen avoimiksi opetusmateriaaleiksi pyrkii tiivistämään tarvittavan tiedon yhteen paikkaan. Tiivis ja havainnollinen opetusmateriaali auttaa metsäalan ammattioppilaitosten ja -korkeakoulujen opettajia välittämään opiskelijoille tietoa metsien kasvusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, sekä metsäbiomassan kestävästä käytöstä.

”Valmiit opetusmateriaalit, joita opettajat ja opiskelijat voivat hyödyntää ovat erittäin toivottuja, sillä ne kokoavat yhteen pakettiin ajantasaisimman tiedon”, sanoo lehtori Miika Näsi Hämeen ammattikorkeakoulusta Evolta.

Opetusmateriaalit on tarkoitettu metsäalan opetukseen ammattioppilaitoksissa ja -korkeakouluissa, mutta ne soveltuvat kaikille metsämaasta ja metsänhoidosta kiinnostuneille. Opetusmateriaalien avulla metsäammattilaiset voivat perehtyä ja antaa parempia neuvoja metsien kasvun lisäämisestä, kasvuun vaikuttavien riskien vähentämisestä sekä biomassan kestävästä energiakäytöstä.

Verkkokurssin ja esitysten sisällössä on hyödynnetty metsänhoidon suositusten päivitystyötä, jota Tapio koordinoi. Hanke käynnistyi toukokuussa 2023 ja päättyy syyskuussa 2024. Koulutusmateriaali on ladattavissa hankkeen verkkosivulta:
https://tapio.fi/projektit/metsien-kasvun-lisaaminen-ja-bioenergian-kokonaiskestavyys-metsaammattiosaamisen-vahvistamiseksi/

Tapion kumppaneita hankkeessa ovat Metsäkoulutus ry, Luonnonvarakeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Itä-Suomen yliopisto, Koneyrittäjät ry, Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK) ja Bioenergia ry.

Metsäalan ammattiosaamisen vahvistaminen metsien kasvun lisäämiseksi ja bioenergian kokonaiskestävyyden edistämiseksi -hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö. 

Lisätietoja:
Metsien käytön asiantuntija Laura Nikinmaa, Tapio, laura.nikinmaa(a)tapio.fi, puh. 050 3483468
Toiminnanjohtaja Ville Manner, Metsäkoulutus ry, ville.manner(a)metsakoulutusry.fi, puh. 50 3315425
 

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.