Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Yrittäjät ja Metsä Forestin palvelukonsepti

perjantaina, 27.02.2015

Metsä Forestin hankkeessa keskityttiin palveluosaamiseen puunhankintaketjussa, tuloksellisen toiminnan ylläpitämiseen, ennakoivaan työhyvinvoinnin ja yrityksen suorituskyvyn systemaattiseen edistämiseen ja työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön hyödyntämiseen.

Metsä Forestin hankkeen käytännöllisenä tuloksena tuotettiin yhdeksän alueellista yrittäjäpäivää, joissa hanke tavoitti n. 500 yrittäjää. Hankkeen tuloksena yrittäjäpäivillä konkretisoitiin yhteistyössä yrittäjien ja Metsä Forestin metsäasiantuntijoiden kanssa puunkorjuun palvelukonseptin muutoksen merkitys ja sen yhteys yrityksen menestystä ja suorituskykyä ylläpitäviin tekijöihin. Suorituskykyä määrittävät mm. toiminnan tehokkuus, yrityksen kyky täyttää asiakkaiden odotukset ja tarpeet, kannattavuus, tuottavuus, työolosuhteiden laatu - motivaatio ja ihmisten tyytyväisyys, työhyvinvointi, osaaminen ja kyky uudistaa yrityksen toimintatapaoja. Yrittäjäpäivillä palvelukonseptin toimivuutta ja haasteita avattiin case-videoilla keskustelujen pohjustuksena.

Työhyvinvointi ei ole joukko toimenpiteitä, jotka ovat irrallisia yrityksen toiminnan tavoitteista. Työhyvinvointi on yrityksen tarpeisiin perustuva täsmäinvestointi ja yksi menestyvän ja suorituskykyisen yrityksen ydinresurssi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokaisen yrityksen oma tilanne ja tunnistetut tarpeet tulee olla suunnitelmallisen työhyvinvointiohjelman ja työterveyshuollon lähtökohtana. Hankkeessa ja yrittäjäpäivillä ohjattiin yrittäjiä yrityksen tarpeista lähtevän kustannustehokkaan ennakoivan työterveyshuollon hankintaan. Samoin määritettiin käytännön keinot, joihin yrityksen kannattaa kiinnittää huomiota suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi yrityksen toimintaympäristön muutoksessa. Hankkeen lopuksi tuotettiin video Metsähyvinvointisivustolle ennakoivan työterveyshuollon elementeistä ja eduista ml. kustannusnäkökanta, video tehtiin yhteistyössä yrittäjän ja työterveyshuollon kanssa.

Yrityksen tarpeista lähtevä suunnitelmallinen ja yrityksen sekä henkilöstön suorituskyvyn uhkia ennakoiva työterveyshuolto on investointi kilpailukykyyn. Työhyvinvointi syntyy työssä ja siinä ympäristössä, jossa yritys toimii. Ennakoiva työterveyshuolto tarkoittaa yrityksen toimintaan, puunkorjuutyöhön ja henkilöstön toimintaan liittyvien varhaisten signaalien tunnistamista ja havaitsemista ja niiden perusteella käynnistettyjä suunnitelmallisia työkyvyn ja työhyvinvoinnin kohdennettuja täsmätoimia. Se tarkoittaa sekä henkilöstön terveyttä edistäviä toimia, että työpaikan terveyttä ja työhyvinvointia tukevia toimia. Onnistuneen ennakoivan työterveyshuollon keskeisenä lähtökohtana on puunkorjuuketjussa toimivien yritysten ansaintalogiikan ja toimintaympäristön rakennemuutoksen sekä työn vaatimusten muutoksen tunnistaminen ja analysointi.

Hankkeen alussa työterveyslaitos toteutti haastattelu ja kyselytutkimuksen osana Metsä Forestin hankeohjelmaa. Haastattelujen tavoitteena oli selvittää, miten Metsä Forestin palvelukonseptin muutos näkyy puuhuoltoprosessin toimijoiden työssä ja työhyvinvoinnissa. Tuloksia on hyödynnetty puuhuoltoprosessissa toimivien tehtävien, työnjaon, työvälineiden, yhteistyön ja osaamisen kehittämisessä.

Osaamisen jatkuvan varmistamisen tarve nousi esiin yhtenä tärkeänä elementtinä Työterveyslaitoksen tekemässä tutkimuksessa. Hankkeen aikana ja jälkeen Metsä Forestissa on panostettu läsnäolo koulutustilaisuuksien lisäksi sähköisen oppimisympäristön kehittämiseen. Tämä oppimisympäristö palvelee niin omaa kuin yrittäjien henkilöstöä osaamisen varmistamisessa.

Kiitämme Metsämiesten Säätiötä kolmivuotisen (2012-2014) hankkeen rahoituksesta. Metsämiesten Säätiön tuella toteutetussa hankkeessa tarkoituksena oli tunnistaa ja selvittää puunkorjuun palvelukonseptin muutoksen merkitys yritysten toimintamalleja tehdä näkyväksi muutoksen merkitys työhyvinvoinnin toteutumiseen kone- ja kuljetusyrittäjien ja yrittäjien henkilöstön työssä. Metsä Forest oli Metsämiesten Säätiön hankkeessaan mukana luomassa yhtenäisiä toimintatapoja ja ohjeistusta, jolla yritykset voivat ylläpitää ja edistää suorituskykyä ja henkilöstönsä työhyvinvointia yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristön muuttuessa. Metsämiesten Säätiön hankkeessa merkittävä rooli oli myös hankkeen puitteissa järjestetyillä yhteisillä tapaamisilla, seminaareilla ja työpajoilla. Metsä Forestin hankkeesta on myös laadittu kirjallinen painotuote.

Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Maikki Kropsu, Metsä Group, maikki.kropsu(at)metsagroup.com, puh. 050 535 55781

Hannu Pursio, hannu.pursio(at)gmail.com, puh. 0500 700 845

www.metsahyvinvointi.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.