Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Automaattinen laadunvalvonta osana tulevaisuuden puunkorjuuta

maanantaina, 09.01.2017

Kuitupuun kysyntä kasvaa uusien metsäteollisuusinvestointien myötä. Kuitupuu korjataan pääsääntöisesti kasvatushakkuilta, joten puunkorjuuorganisaatiot operoivat tulevaisuudessa nykyistä enemmän harvennushakkuukohteilla. Harvennusmäärien kasvattamiseen liittyy kuitenkin useita haasteita, kuten puunkorjuun laadunhallinta. Lisäksi etenkin puustovaurioiden määrä on kasvanut huolestuttavasti koko 2000-luvun ajan, joten kustannustehokkaan laadunvalvonnan kehittämiselle on ilmeinen tarve.

Tässä tutkimushankkeessa tarkastellaan puunkorjuun laadunseurannan automatisoinnin edellytyksiä ja etenkin puustovaurioiden havaitsemiseen liittyviä tekniikoita. Toistaiseksi hankkeen lupaavimmat tulokset on saavutettu kuvatulkintaan perustuvalla automaattisella menetelmällä, jossa puustovauriot pyritään tunnistamaan ajouralta käsin otetusta kuvamateriaalista. Vauriontunnistustekniikka on kehitetty kesällä 2016 vaihtelevissa valaistusolosuhteissa kuvatun aineiston avulla. Tutkimus osoitti, että kuvatulkintaan pohjautuva teknologia on toteutuskelpoinen, mutta käytännön sovellus vaatii kehitystyötä. Tutkimuksen lupaavia tuloksia käsitellään vuoden 2017 alkupuolella julkaistavassa tieteellisessä artikkelissa.

Puustovaurioiden tunnistaminen ajouralta käsin on kuitenkin vain yksi osa tässä tutkimuskokonaisuudessa. Koska ajouralta voidaan havaita vain osa puustoon syntyneistä vaurioista, selvitetään tässä hankkeessa myös ajouralta tehtyjen havaintojen ja todellisen vauriomäärän keskinäistä suhdetta. Tähän tutkimusongelmaan pureudutaan kesällä 2017 toteutettavassa kenttätutkimuksessa.

Tämä tutkimushanke on osa Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla toteutettavaa väitöskirjatyötä. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut tätä tutkimushanketta vuonna 2016.

Lisätietoja:

Metsätieteiden jatko-opiskelija Jyry Eronen, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, jyryeronen(at)hotmail.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.