Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Avoimet verkkokurssit (MOOC) metsä- ja biotaloudessa

lauantaina, 05.01.2019

“Suomalainen metsä” verkkokurssi (https://mooc.helsinki.fi/) markkinoi alan opintoja ja tarjoaa yleissivistävään koulutukseen soveltuvan metsäalan opintojakson. “Metsäalan yrittäjyys” verkkokurssi (http://bit.ly/tts_yrittajyys) käsittelee edistyneemmällä tasolla yrittäjyyttä ja sen perusasioita metsäalalla. Avoimen verkkokurssien suunnittelua varten hankkeessa luotiin opas (http://www.theseus.fi/handle/10024/120679).

Vuosikymmenen huomattavin digitaalinen koulutusinnovaatio maailmalla ovat olleet jopa satojen tuhansien osallistujien avoimet verkkokurssit (massive open online course, MOOC). Metsäalallakin edelläkävijät kuten University of British Columbia ovat näitä hyödyntäneet. Kotimaassa MOOC-kursseja on käytetty erityisesti koulutuksen markkinoinnissa: peruskoulun tai toisen asteen opiskelija on voinut ne hyvin suoritettuaan päästä suoraan yliopistoon vaikkapa tietojenkäsittelytieteen opiskelijaksi. Verkkokurssien merkityksen voi ennustaa lisääntyvän jatkossa erityisesti osana perinteisempää opetusta. Kokonaan verkossa suoritettavia tutkintoja tai moduuleja tulee myös lisää ja näiden kehitystä on syytä seurata metsäalallakin.

”Suomalainen metsä –verkkokurssi rakenne on selkeä. Olen käyttänyt sitä esimerkkinä pitämässäni koulutuksessa muille verkkokursseja suunnitteleville”, toteaa Helsingin yliopiston verkko-opetuksen koordinaattori Margit Koivumaa. Ensimmäistä kertaa toteutettuna MOOC-kurssin laadinta oli haasteellista ja hyvin työlästä. Loppupäätelmänä kurssista voidaan todeta, että osallistujien parempi sitouttaminen verkko-opiskeluun on erityisen tärkeää. Myös kurssin markkinointi tarvitsee suurempia panostuksia. Suomainen metsä –verkkokurssin voi katsoa olevan ajan hermolla siinä mielessä, että koulutuspolitiikassa korostetaan nyt opintojen sujuvoittamista. Yleissivistävään opetukseen kaivataan ylemmiltä opintotasoilta johdatuskursseja. Näiden avulla opiskelija voisi tutustua eri aloihin ja saada realistisempaa pohjaa koulutusvalinnoilleen.

Verkko-opetustarjonta kasvaa kotimaassa ja kansainvälisesti edelleen. Suurin tarjonnan kasvu on kenties jo pysähtynyt. Verkkokurssit osana tutkintoja ovat alkaneet yleistyä, mutta kehitys on edelleen odottavaa. Kansainvälisesti ollaan kiinnostavan uuden ajan kynnyksellä. Verkko-opetus kasvaa koko ajan. Tilanne on siis edelleen jossain määrin samankaltainen kuin hanketta suunniteltaessa 2016. Verkko-opetus laajentuu, maailmalla ollaan monessa paikoin Suomea edellä mutta metsäopetus on vielä vähäistä verkossa sekä koti- että ulkomailla. Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa tehtiin päänavausta MOOCien luomisessa ja virtuaalitodellisuuden käyttämisessä opetuksessa. Suomalaisen metsäopetuksen tulisi jatkossa tehdä selkeitä päätöksiä miten digirintamalla aiotaan edetä.

Lisätietoja:

yliopistonlehtori Mika Rekola, Helsingin yliopisto, mika.rekola(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.