Jyrki Katainen: Lähivuosina tiikerinloikka fossiilitaloudesta biotalouteen

torstaina, 07.09.2017

Uusi puu- yhteisön näyttelyn Euroopan parlamentissa Brysselissä avannut komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen pitää näyttelyä erinomaisena esimerkkinä siitä, millä tavalla eurooppalaisten päättäjien tietoisuutta puupohjaisista tuotteista voidaan lisätä. -Tässä näyttelyssä puupohjainen biotalous konkretisoituu tavalla, jossa biotaloutta voi sanan mukaisesti koskettaa käsin. Kun puu on vieras materiaali Euroopassa, nämä konkreettiset tuote-esimerkit lisäävät ymmärrystä puupohjaista biotaloutta ja sen kautta kestävää metsätaloutta kohtaan.

Kuvassa Jyrki Katainen

-Nämä tuotteet, ratkaisut ja innovaatiot toivottavasti saavat ihmiset ajattelemaan metsien käyttöä uusiutuvuuden näkökulmasta ja osoittamaan, että meidän metsien käyttö on kestävää eikä tuhoavaa, sanoo Katainen. Katainen arvioi kiertotalouden olevan markkinatalouden seuraava iso globaali megatrendi, minkä vahvistuminen Euroopassa ja maailmanlaajuisesti vetää biotaloutta kasvuun ja avaa valtavaa markkinapotentiaalia puupohjaisille tuotteille.

-Se vähentää päästöjä, lisää tuottavuutta ja kestävyyttä, kiertotalous on markkinatalouden ympäristönsuojelua. Puulla ja puupohjaisilla tuotteilla tulee olemaan keskeinen rooli kiertotalouden vahvistamisessa ja Euroopan talouden modernisoinnissa. Tuotteiden uusiutuvuus ja kestävyys tulee voida osoittaa, minkä kautta niiden hyväksyttävyys kasvaa. Täällä näyttelyssä me voimme näyttää konkreettisten kuluttajatuotteiden kautta, mitä mahdollisuuksia puupohjaisilla biotaloustuotteilla on, muistuttaa Katainen.

Uudet innovaatiot kasvattavat biotaloutta

Uusi puu-yhteisön näyttelyssä on esillä 20 toimijan  yli 50 puupohjaista tuotetta ja ratkaisua, joista osa on markkinoilla, osa laajamittaisen tuotannon skaalausvaiheessa ja osa kehitysvaiheessa. -Biotalouden vahva kasvu tapahtuu juuri yritysten innovaatioiden ja tuotteiden kautta, mikä on tässä näyttelyssä nähtävissä. EU:n tehtävä on luoda pelisäännöt ja toimivat markkinat. Tärkeimmät politiikkakeinot millä puupohjaisten biotalouden tuotteiden kehitystä voidaan edistää ovat juuri tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä innovaatiopolitiikan rahoitusvälineet, selventää Katainen.

Hän myös uskoo, että markkinat toimivat parhaiten, kun uudet innovatiiviset tuotteet vastaavat markkinoilla olevaan kysyntään. -Olen vakuuttunut, että kuluttajat ovat valmiita ottamaan uusiutumattomien kertakäyttötuotteiden sijaan käyttöön uusiutuvia ja kierrätettäviä ratkaisuja. Lähivuosina voikin tapahtua merkittävä tiikerinloikka fossiilitaloudesta biotalouteen, kuvailee Katainen.

-Biotalouden edistäminen on osa kiertotalouden kasvua ja jätteiden vähentämistä, mitkä ovat keskeisiä politiikan tavoitteita komission työssä. Kataisen mukaan esimerkiksi tämän vuoden lopulla valmistuvalla muovistrategialla pyritään osin rajoittamaan muovin käyttöä, edistämään sen kierrätystä ja biomuovin kehittämistä. Sääntelyllä voidaan luoda markkinaa ja vauhdittaa sen kehittymistä. Toisaalta ei pidä säädellä liikaa eikä liian hienojakoisesti, ettei sääntely estä innovaatioita.

Uudet puupohjaiset tuotteet lisäävät ymmärrystä kestävästä metsätaloudesta

Katainen myöntää, että eurooppalaisten päättäjien tiedon taso metsäasioissa on ollut aina huono, mikä on nähty metsien hiilinielupäätöksen valmistelun yhteydessä. -Toivottavasti kiertotalous ja biotalous sen osana tuo puun uudella, hyväksyttävällä tavalla esille. Minulle oli suuri yllätys, miten syvällisesti puu ja metsä jakavat mielipiteitä. Puu ja metsä koetaan isossa osassa Eurooppaa olevan suojelun piirissä. Metsiä tulisi monen mielestä kohdella kuin puistoja, jotka ovat kaupunkilaisten virkistysalueita ja niitä ei saa hakata.  Oikeastaan vain metsämailla ymmärretään se, että metsillä voi olla myös talouskäyttöä.

Kataisen mukaan jäsenmaiden kannattaa pyrkiä yhteiseen metsästrategiaan, jonka kautta voidaan saada lisää ymmärrystä metsien monipuoliselle käytölle. -Nykytila ei ole toivottava, jos parlamentista tulee lainsäädäntöä, joka estää uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntämisen. Komissiossa on vuonna 2012 hyväksytty biotalousstrategia, jonka uudistamisen tarvetta on selvästi olemassa. Nyt kun strategia on ollut tutkimus- ja kehityspainotteinen, sen päivittämisessä voitaisiin ottaa puun käyttö uusiutuvana biotalouden materiaalina enemmän politiikan keskiöön, vahvistaa Katainen.

Biotalouden tuotteita voi koskettaa

Näyttelyn kutsujan europarlamentaarikko Henna Virkkusen, EPP, mukaan tärkein viesti näyttelyllä on tuoda esiin konkreettisia puupohjaisia tuotteita eurooppalaisille päättäjille ja avata heidän silmiä kaikesta siitä, mitä puusta voi tehdä. -Täällä voi sanan mukaisesti koskettaa biotaloutta ja monelle onkin ollut yllätys, minkälaisia tekstiili-, lääke- ja kemianteollisuuden sekä pakkausalan ja rakentamisen tuotteita puusta on esillä. Koska metsää ja metsäpohjaista biotaloutta tunnetaan täällä huonosti, konkreettisten tuotteiden avulla voidaan myös vahvistaa uskoa biotalouden lisäksi suomalaiseen kestävään metsätalouteen. Siinä mielessä näyttelyn ajankohta on erinomainen kuin päätös metsien hiilinielukohtelusta on ratkaisuvaiheessa, kommentoi Virkkunen.

Kiinnostus biotuotteita kohtaan kasvussa

Tetra Pakin ympäristöpäällikkö Sari Hassi on Uusi puu-hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja ja korostaa Virkkusen tavoin näyttelyn lisäävän päättäjien tietoisuutta puupohjaisista tuotteista ja ratkaisuista. -Kaikkien kuluttajatutkimusten mukaan ihmisten kiinnostus ympäristöä ja uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita kohtaan on kasvanut. Tämä 20 toimijan hieno yhteinen hanke lisää tietoa eurooppalaisille päättäjille, joiden ensipalaute on ollut lähinnä yllättynyttä, että voiko tätäkin tehdä puusta.

-Puupohjaisista tuotteista on kerrottava päättäjille ja kuluttajille entistä enemmän ja selkeämmin, mitä teemme. Monelle näyttelykävijälle on suuri yllätys tuotteiden suuri määrä ja se, että miten monelle toimialalle puu voi olla ratkaisu, muistuttaa Hassi.
-Me tavoittelemme yhteistyötä yritysten kesken ja eri toimijoiden kanssa, koska yksin kukaan yritys ei tässä kehitysvaiheessa pärjää. Meidän toimintamalli Uusi puu - hankkeessa perustuu jatkossakin näyttelyihin ja tiedon jakamiseen puupohjaisista biotalouden tuotteista.

Lisätietoja:

Journalisti MSSc Markku Laukkanen, markku.laukkanen(at)audiomedia.fi, puh. +358 502 589

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.