Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Markkina- ja tutkimustietoa metsäsektorin päätöksenteon tueksi

tiistaina, 08.01.2019

Metsäalan toimintaympäristön muutostahti on viime vuosina ollut nopeaa, mikä on lisännyt luotettavan ja ajantasaisen tiedon tarvetta. Projektissa on tuotettu tietoa metsäsektorin toimintaympäristön lyhyen aikavälin muutoksista ja niiden vaikutuksista eri sidosryhmien - niin metsäalan käytännön toimijoiden kuin poliittisten päättäjien - ratkaisujen tueksi.

Suomen metsäsektori on vahvasti sidoksissa maailmantalouden suhdanteisiin. Metsäteollisuuden vientisuuntautuneisuuden vuoksi asiakasmaiden suhdannevaihtelut heijastuvat nopeasti metsäteollisuuden tuotannosta raakapuun hakkuisiin ja puun hintaan. Metsäteollisuuden tuotannon siirtymä paperin tuotannosta kartongin ja sellun tuotantoon on jo muuttanut puun kysynnän ja kotimaan raakapuumarkkinoiden rakenteita. Toteutuneet investoinnit ovat lisänneet erityisesti kuitupuun kysyntää, mutta myös sahatukkien kysyntä on noussut kasvaneen kysynnän ja tuotantokapasiteetin myötä. Puumarkkinoiden toimivuus on avainasemassa sekä rakennettujen että suunnitteilla olevien uusien puuta käyttävien tehtaiden toiminnan kannalta. 

Vuonna 2018 Luonnonvarakeskuksen julkaisemat ”Metsäsektorin suhdannetiedote 2018”, ”Metsäsektorin suhdannekatsaus 2018–2019” ja siitä julkaistu englanninkielinen yhteenveto ”Finnish Forest Sector Economic Outlook – Executive Summary” sekä UNECE:lle toimitettu ”Market Statement Finland” ovat lisänneet metsäsektorin suhdannetietoa ja välittäneet sitä metsäalan toimijoiden tarpeisiin. Julkaisujen yhteydessä tehdyt suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset lehdistötiedotteet ovat levinneet laajasti eri medioissa.

Projektissa viestintää kehitettiin järjestämällä Metsäsektorin suhdannekatsauksen julkistamisen yhteydessä lehdistötilaisuus, jota lähetettiin suorana internetissä sekä tallennettiin katsottavaksi myöhemmin. Keskeisistä markkinaennusteista tuotettiin infograafit, joita on esitetty sekä kotimaassa että kansainvälisissä tilaisuuksissa. Tietoa on jalkautettu myös lukuisissa seminaariesityksissä, kirjoittamalla popularisoituja lehtiartikkeleita ja antamalla haastatteluita medialle.

Projektin tieteellisessä osassa jatkettiin tutkimusta raakapuun tarjontaan ja kysyntään vaikuttavien tekijöiden sekä vientisuhdanteiden vaihteluiden välittymistä Suomen raakapuumarkkinoille. Tutkimustulokset pyritään julkaisemaan vuoden 2019 aikana.

Avoin tutkimustieto markkinoista sekä ennusteet puutuotteiden ja puutavaralajien kysynnän ja tarjonnan vaihteluista tukevat päätöksentekoa metsäalalla. Toimintaympäristön muutokset ovat aiempaa nopeampia, mikä lisää suhdannevaihtelujen seuraamisen ja suhdanne-ennusteiden tarvetta. Hankkeessa tuotettua tietoa hyödyntävät erityisesti lukuisat pienet toimijat, kuten pk-yritykset ja yksityismetsäomistajat, joilla ei ole omia resursseja markkinoiden jatkuvaan seuraamiseen ja analysointiin. 

Metsämiesten Säätiö on tukenut projektin sekä tutkimuksellista että viestinnällistä osaa vuosina 2016–2018.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Jari Viitanen, Luonnonvarakeskus, jari.viitanen(at)luke.fi, puh. +358 29 532 3033

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.