Metsäalan organisaatioiden osaamisen hallintajärjestelmät kirjavia; täydennyskoulutus käynnistyy

torstaina, 16.03.2017

Metsäalan korkeakoulutuksen osaamistarpeet ja täydennyskoulutus (KOOT) -hanke selvitti haastatteluin 2014-2015 organisaatioiden osaamisen hallintajärjestelmiä ja täydennyskoulutustarpeita. Osaamisen mittaus oli hyvin moninaista: Tärkeimmät osaamisen mittaamisen ja huomioimisen tavat olivat kehityskeskustelut (laadulliset) sekä lomakepohjaiset osaamistarvekartoitukset (määrälliset). Organisaation koko sekä henkilöstön oma aktiivisuus vaikuttivat siihen, miten ja kuinka paljon osaamista mitataan ja otetaan huomioon. Varsinkin tiimitasolla ja pienemmissä yrityksissä tapahtui paljon epämuodollista osaamisen hallintaa.

Tämän hiljaisen tiedon haasteena on sen hyödyntäminen koko organisaation tasolla. Asiantuntijaorganisaatioissa taas osaamisen kehittäminen on hyvin vahvasti yksilön vastuulla. Osa haastateltavista ilmaisi myös turhautuneisuutensa osaamisen mittaamiseen, sillä sen ei usein nähty johtavan mihinkään jatkotoimenpiteisiin. Kaiken kaikkiaan osaamisen tunnistaminen nähtiin tärkeänä, sillä sen avulla voidaan hallita pirstaleista työtehtäviä ja nopeasti muuttuvia työelämän vaatimuksia.

KOOT -hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin metsäalalle uusia osaamisen mallintamisen menetelmiä. Helsingin yliopiston johdolla Maailman metsäntutkimusorganisaatioiden yhdistyksen (IUFRO) metsäalan koulutuksen erityistyöryhmä (task force) selvittää parhaillaan niin sanottujen tapaushaastatteluiden avulla (Behavioral Event Interview, BEI) tärkeimpiä työelämässä tarvittavia osaamisalueita 15 eri maassa.

Yhdessä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelujen HY+ (ent. Palmenia) kanssa KOOT-hanke järjesti täydennyskoulutuksen ”Digitaalinen osaaminen metsäalalla” helmi-huhtikuussa 2016. Opetushallituksen rahoittamalle kurssille osallistui 29 opettajaa kolmestatoista eri 2. asteen metsäalan oppilaitoksesta. Kurssin sisältönä oli muun muassa ajankohtainen puuvirtojen ohjailun ohjelmisto WoodForce™.

KOOT-hanke tutki kurssin osallistujien käsityksiä digioppimisesta. Kohta julkaistavien tulosten mukaan metsäalan opettajat olivat hyvin selvillä digitalisaatiosta alan keskeisenä kehittämishaasteena. Opettajien käsitykset digitalisaatiosta eivät juuri muuttuneet koulutuksen aikana, mutta voidaan sanoa, että ne vahvistuivat, tarkentuivat ja avartuivat. Opettajat olivat hyvin valmiita heti ottamaan käyttöön opetuksessaan täydennyskoulutuksen opit. Koulutuksen aikana opettajat vaihtoivat myös oma-aloitteisesti kokemuksia digitalisaatiosta, mikä kannattaa jatkossa huomioida koulutuksien suunnittelussa. Tutkimus toi myös esille haasteita: opettajien kiire ei mahdollista huolellista perehtymistä uusiin ohjelmiin ja sovelluksiin, minkä vuoksi täydennyskoulutus koettiinkin hyvin tarpeellisena. Myös metsä työkenttänä asettaa omat tekniset haasteensa (verkkoyhteydet, kosteus, pakkanen) digitalisoitumiselle.

Täydennyskoulutuksen laajamittaisempi käynnistäminen osoittautui vaikeaksi. Hankkeen aikana suunniteltiin myös muita täydennyskoulutuskursseja, mutta ne eivät johtaneet toteutukseen asti. Haasteeksi nousi muun muassa liiketoimintaosaamisen koulutus niin, että kilpailevien yritysten työntekijät voisivat osallistua samalle kurssille. Hankkeen aikana yliopiston täydennyskoulutusyksikkö yhtiöitettiin ja uudelleen organisoitiin. Jatkossa olisikin tärkeää löytää täydennyskoulutukselle toimivat toteutusmallit. Erääksi koulutusmuodoksi nähdään nousevan avoimet verkkokurssit (MOOC), joihin molemmat metsätieteellistä koulutusta antavat yliopistot sekä eräät ammattikorkeakoulut panostavat.

Julkaisu: Virtanen, A. Tynjälä, T., Honkimäki, S., Tiusanen, E., Rekola, M. & Kortesmaa, A. 2017. ”Metsäalan opetuksen digitalisaatio ammatillisessa peruskoulutuksessa – Opettajien näkökulma” . Hyväksytty julkaistavaksi Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 2017.

Metsämiesten Säätiön rahoittama hanke Metsäalan korkeakoulutuksen osaamistarpeet ja täydennyskoulutus (koot) toimi vuosina 2014-2016. Hankkeeseen osallistui tutkijoita Helsingin ja Jyväskylän yliopistosta sekä  Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+.

Lisätietoja:

Mika Rekola, mika.rekola(at)helsinki.fi

koot2015.wordpress.com

foresteducation.wordpress.com

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.