Metsänhoitoyhdistysten yhteisen yrittämisen toimintamallin kehittäminen

torstai, 30.06.2022

MHY:n yhteisen yrittämisen toimintamallin kehittäminen käynnistyi syyskuussa 2020. Hankkeeseen valittiin kolme pilottiyhdistystä yhdistyksille suunnatun haun perusteella ja MIF (Management Institute of Finland MIF Oy) toimi hankkeen fasilitoijana. Hankkeen tärkeyttä korostavat lukuisat tutkimukset, jotka osoittavat työntekijöiden korkean sitoutumisen olevan entistäkin tärkeämpi muuttuja koko tulevaisuuden liiketoiminnan kannalta. Korkean sitoutuneisuuden tasolla saavutetaan:

 • 37% alemmat poissaolot
 • 25% pienempi henkilöstövaihtuvuus (toimialoilla, joilla henkilöstövaihtuvuus on suuri)
 • 65% pienempi henkilöstövaihtuvuus (toimialoilla, joilla henkilöstövaihtuvuus on pieni)
 • 28% vähemmän hävikkiä
 • 48% vähemmän turvallisuuteen liittyviä onnettomuuksia
 • 41% vähemmän laatuun liittyviä puutteita
 • 10% parempi asiakastyytyväisyys
 • 21% parempi tuottavuus
 • 22% parempi kannattavuus

Lisäksi vastaavasti on olemassa runsaasti tutkittua todistusaineistoa siitä, mikä merkitys työntekijöiden motivaatiolla on työhyvinvoinnille, työssä viihtyvyydelle, työnantajamielikuvalle ja esim. sairauspoissaoloille.

Hankkeessa nähtiin, että mhy-kentän työntekijöiden motivaatioon ja pitkän aikavälin sitoutumiseen voidaan vaikuttaa erityisesti panostamalla

 • Itseohjautuvuuteen ja autonomiaan, eli mahdollisuuteen itse vaikuttaa oman työn sisältöön ja tekemisen tapoihin, sekä luottamuksen ja vastuun lisäämiseen yksilöille (yrittäjähenkisyys)
 • kyvykkyyden ja edistymisen tunteeseen ja sen näkyväksi tekemiseen (edistyminen, oppiminen, kehittyminen, tulosten aikaan saaminen)
 • yhteisöllisyyteen, tiimityöskentelyyn, sosiaaliseen yhdessä kehittämiseen ja psykologisen turvallisuuden rakentamiseen (yhdessä tekeminen ja kehittäminen, kokeilukulttuuri) 
 • työn merkityksellisyyden kokemiseen, minkä tulisi näkyä yhteisenä missiona, visiona ja yhteisenä ”tarinana”
 • yhteiseen tavoitteeseen, joihin kaikkien on helppo sitoutua.

Projektin aikataulu poikkesi alkuperäisestä suunnitelmasta merkittävästi. Pääsyy tähän oli koronapandemia, jonka vuoksi valtaosa projektin työstä jouduttiin toteuttamaan suunnitelmasta poiketen etämenetelmin. Voidaan todeta, että Teams-työskentely sopii erinomaisesti erilaisten rutiinityötehtävien suorittamiseen, mutta tämän projektin edellyttämä yhdessä ajattelu ja kompleksista ongelmanratkaisua vaativa työskentelyote muodostui Teams-kanavassa toteutettuna erityisen haasteelliseksi.

Tätä vaativaa toimeksiantoa varten MIF toi perinteisen Balanced Scorecard (BSC) mallin, kuitenkin mhy-kentän tarpeisiin sovellettuna. Muokattu viitekehys sisältää viisi keskenään saman arvoista ja toinen toisiinsa vaikuttavaa näkökulmaa. Esimerkkeinä on mainittu vain muutama projektissa tunnistettu ja kehittämisen kohteeksi otettu osaprojekti:

 1. Talous ja riskienhallinta Esim. korjuupalvelun prosessit, talousosaamisen vahvistaminen, vapaaehtoset fuusiot
 2. Myynti ja asiakkuudet Esim. arvolupaus, myynnin ja asiakaspalvelun digitalisointi, myynnin johtamisen prosessit
 3. Kehittäminen (sekä prosessit että tuotteet ja palvelut) Esim. uudet palvelut (mm. hiilikauppa, sukupolven vaihdokset), ketjusopimus (kehittämisen pelisäännöt), leanin ja palvelumuotoilun hyödyntäminen, it-järjestelmät
 4. Ihmiset ja sitoutuminen Esim. osaamisen kehittämisen toimintamalli, työnantajamielikuvan kehittäminen, rekrytointiprosessin kehittäminen, yhteinen tarina
 5. Mhy:n yhdessä yrittämisen toimintamalli ja -kulttuuri, johtaminen, rakenne - Esim. johtajuuskyvykkyyden kehittäminen, seuraajasuunnittelu, hallitustyöskentelyn ammattimaistaminen, läpinäkyvän viestinnän kehittäminen, yksikkökoon kasvattaminen, yhteistyö eri yhdistysten välillä sekä kentänulkopuolisten sidosryhmien kanssa

Projektin keskeisimmät tuotokset:

 • Malli yhdistyskohtaisen asiakaskanta-analyysin toteuttamiseksi excel-työkalun avulla. Projektiryhmä ei suosittele tätä toteutettavaksi. Sen sijaan kentän käyttöön tarvitaan moderni BI-järjestelmä.
 • Asiakashaastattelun runko (suomi, ruotsi) sekä toteutettujen asiakashaastatteluiden loppuraportti (Feelback Oy)
 • Useita toteutettuja kyselyitä kentälle parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi
 • Useita erilaisia prosessikuvauksia mm. korjuupalvelusta
 • Malli yhdistyksen taloudellisen suorituskyvyn nopeaan analysointiin sekä tarvittavien johtopäätösten tekemiseen (PI Johtamiskoulu Oy)
 • Malli henkilöstön osaamisen kehittämiseksi
 • Malli mhy:n tiedolla ja myynnin johtamiseksi
 • Monipuolinen yhteiseen kehittämiseen liittyvä aineisto, aiheina mm. hallinnon kehittäminen, sisäinen viestintä, tietojärjestelmät ja ketjusopimus
 • Metsätilat-case - strategia ja liiketoimintamalli

Mitä tämän jälkeen?

Projektiryhmä suosittelee, että tauolla olleen Tulevaisuuden johtaja – ohjelman toinen vaihe käynnistetään niin pian kuin mahdollista. Kohderyhmänä on ohjelman 1. vaiheeseen osallistuneet tulevaisuuden avainhenkilöt, sekä muut muulla tavalla johtajuusosaamisensa omassa työssään jo osoittaneet ja urakehityksestään kiinnostuneet henkilöt.

Suunnitellun toisen vaiheen kaikkien osallistujien yhteinen toimeksianto on ryhtyä edistämään nyt päättyneessä MHY:n yhteisen yrittämisen toimintamalli  –projektissa tunnistettuja jatkokehitystarpeita.

Ohjelman kehittämistoimenpiteet jaksottuvat seuraavasti:

 • Yhteisen hankesalkun kirkastaminen (nyt päättyneen projektin lopputulosten perusteella)
 • Kehitysprojektien priorisointi ja kirkastaminen
 • Kehitystyön läpivienti ja pilotointi ensin omassa yhdistyksessä ja sitten laajemmin koko kentässä


Metsämiesten Säätiön apurahan, joka mahdollisti laadukkaan projektityön ja osaavien yhteistyökumppanien MIF:n ja PI-johtamiskoulun avulla hankkeen yhteydessä saatiin kerättyä dataa ja näkemyksiä riittävästi edellä mainitun ohjelman käynnistämiseen lähitulevaisuudessa. Jo nyt käytäntöön vietyjen tai julkistettavien toimenpiteiden lisäksi sieltä on odotettavissa hyviä toimintamalleja yhdistyskentälle.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jouni Tiainen, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy,                                                                   jouni.tiainen(a)mhy.fi, puh. 0400 158 369

Järjestelmäasiantuntija Markku Peltola, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy,                                               markku.peltola(a)mhy.fi, puh. 040 661 3327

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.