Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Metsäsektorin näkymien ennakointi ja tutkimustieto puumarkkinoiden toiminnasta tukevat päätöksentekoa

torstaina, 21.12.2017

Metsäalan toimintaympäristön muutostahti on viime vuosina ollut nopeaa. Tämä on lisännyt luotettavan ja ajantasaisen tiedon tarvetta. Luonnonvarakeskuksen projektissa on tuotettu tietoa metsäsektorin toiminta- ja markkinaympäristön lyhyen aikavälin muutoksista ja niiden vaikutuksista eri sidosryhmien - niin metsäalan käytännön toimijoiden kuin poliittisten päättäjien - ratkaisujen tueksi.

Suomen metsäsektori on vahvasti sidoksissa maailmantalouden suhdannevaihteluihin. Metsäteollisuuden kansainvälisyyden ja vientisuuntautuneisuuden vuoksi asiakasmaiden suhdannevaihtelut heijastuvat nopeasti kotimaan koko metsäsektorille metsäteollisuuden tuotannosta raakapuun hakkuisiin ja puun hintaan.

Metsäteollisuuden tuotannon painopisteiden muuttuminen perinteisestä paperin tuotannosta kartongin ja sellun tuotantoon sekä energiapuun kysynnän kasvu ovat jo muuttaneet puun kysynnän ja kotimaan raakapuumarkkinoiden rakenteita. Uudet rakenteilla olevat selluinvestoinnit lisäävät kuitupuun kysyntää, mutta puun saanti markkinoille lisää myös painetta sahatukin kysynnän kasvattamiseksi. Raakapuumarkkinoiden toimivuus onkin avainkysymys metsäteollisuuden sekä rakenteilla että suunnittelussa olevien uusien biotuotelaitosten puuhuollon ja koko metsäsektorin toiminnan kannalta.

Vuonna 2017 projektin tiedotuksellisessa osassa on tuotettu ja välitetty metsäsektorin lyhyen aikavälin suhdannetietoa toimijoiden tarpeisiin ja kehitetty viestintää sekä siihen sopivia työkaluja. Kokonaistavoitteena on ollut suhdannetiedon ja -ennusteiden tarkkuuden lisääminen erityisesti puumarkkinoiden osalta samalla parantaen tiedon saatavuutta tiedon käyttäjien näkökulmasta. Luonnonvarakeskuksen julkaisemat ”Metsäsektorin suhdannetiedote 2017” ja ”Metsäsektorin suhdannekatsaus 2017–2018” ovat välittäneet markkinatietoa metsäalan toimijoille. Julkaisujen yhteydessä suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä lehdistötiedotteita on mediassa uutisoitu laajasti.

Viestintää kehitettiin edelleen tuottamalla keskeisistä markkinaluvuista ja -ennusteista infograafit, joita on esitetty sekä kotimaassa että kansainvälisissä tilaisuuksissa. Tietoa on jalkautettu myös seminaariesityksissä sekä kirjoittamalla popularisoituja lehtiartikkeleita ja antamalla haastatteluita medialle.

Vuonna 2017 projektin tutkimuksellisessa osassa tuotettiin ja julkaistiin tutkimus, jossa selvitettiin kotimaisen raakapuun kantohintojen ja venäläisen tuontipuun hintojen välisiä vuorovaikutussuhteita puutavaralajeittain. Lisäksi jatkettiin tutkimusta raakapuun tarjontaan vaikuttavien tekijöiden sekä kysyntään vaikuttavien vientisuhdanteiden vaihteluiden välittymisen vaikutuksista raakapuumarkkinoille. Tutkimus on kesken ja tuloksia raportoidaan vuoden 2018 aikana.

Markkinoiden toimintaa tukevat kaikille avoin, objektiivinen tutkimustieto ja ennusteet lyhyen aikavälin kysynnän ja tarjonnan vaihteluista. Toimintaympäristön muutokset ovat muuttuneet aiempaa nopeammiksi, mikä lisää entisestään metsäsektorin suhdannevaihtelujen seuraamisen ja suhdanne-ennusteiden tarvetta. Tietoa tarvitsevat erityisesti metsäsektorin lukuisat pienet toimijat, kuten yksityismetsäomistajat, joilla ei ole omia resursseja markkinoiden jatkuvaan seuraamiseen ja analysointiin. Metsämiesten Säätiö on tukenut projektin sekä tutkimuksellista että viestinnällistä osaa.

Lisätietoja:

Professori Timo Karjalainen, Luonnonvarakeskus, timo.j.karjalainen(at)luke.fi,
puh. +358 29 532 3080

Erikoistutkija Jari Viitanen, Luonnonvarakeskus, jari.viitanen(at)luke.fi, puh. +358 29 532 3033

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.