Metsät kasvuun - Digitaalisella oppimateriaalilla uutta intoa metsän varhaishoitoon

torstaina, 15.11.2018

Metsät kasvuun –metsäoppia digitaalisesti- hankkeen tavoitteena on lisätä metsäalan opiskeljoiden ja metsänomistajien osaamista metsien hoidossa ja tässä hankkeessa nimenomaan myös innostaa metsien varhaishoitoon ja siihen liittyvien töiden tekemiseen laadukkaasti päämääränä lisätä puuntuottoa ja edistää myös metsien hiilensidontakykyä.

Hankkeessa on tuotettu digitaalista opintomateriaalia metsien varhaishoidossa lähtien metsien uudistamisesta ja päätyen varhaisharvennuksiin. Hankkeessa ovat mukana Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu (hankkeen hallinnoija), Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu (ostopalvelun osalta), Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK ja Yrkesakademin i Österbotten- Svenska Österbottens Förbund. Muita yhteistyökumppaneita ovat Metsäkoulutus ry., Suomen metsäkeskus, ja Husqvarna Group. Metsien varhaishoitoon liittyvät eri työvaiheet ovat jaettu hankkeeseen sitoutuneille oppilaitoksille työpaketeiksi, joita jokainen oppilaitos työstää opettajien ja osaksi myös opiskelijoidensa kanssa.

Metsien varhaishoidon teemoja ja samalla tuotettavien opintomateriaalien työpaketteja ovat mm. metsän kulotus, kylvö eri muodoissaan, istutus eri muodoissaan, taimikonhoidon työvälineet, raivaussaha, sen käyttö ja huolto, taimikon varhaishoito ja varsinainen taimikonhoito eri tilanteissa, ennakkoraivaus, uudistusalan raivaus sekä pellon ja metsän reunan käsittelyt.
Teemojen sisällä tuotetaan digitaalisessa muodossa olevaa oppimateriaalia, joka kaikkien teemojen osalta koostuu  mm. seuraavista osista: teeman sisältökuvaus, orientoiva tekstiosuus, oppimisaines, johon kuuluu tekstiä, interaktiivisia kuvia ja videoita, linkkejä, kertaus-ja testiosa sekä opitun itsearviointia, linkit syventäviin tietolähteisiin jne.

Digitaalisen oppimateriaalin yksi haaste on valita sopiva toiminta-alusta tehtävälle materiaalille. Tämän asian ratkaisemiseksi on käytettävissä kaksi periaatteellista tapaa edetä: yksi tapa on ostaa asiantuntevalta palveluntarjoajalta internet-alusta ja siihen liitettävän materiaalin valmistaminen editointeineen ym. Toinen tapa on valita tarjolla olevista teknisistä ratkaisuista sopivin ja valmistaa ko. digitaalinen materiaali itse eli tässä tapauksessa oppilaitosten opettajien omana työnä.

Monien pohdintojen jälkeen päädyttiin jälkimmäiseen lähinnä siitä syystä, että ammatillisissa oppilaitoksissa tarvitaan nyt lisää osaamista digitaalisen oppimateriaalin valmistamiseen ja tämä mahdollisuus nähtiin arvokkaana hankkeen tuomana lisarvona sekä opettajille että opiskelijoille.  Tällöin hankkeen tuottama materiaali ei jää vain ns. katselukäyttöön, vaan se innoittaa tekemään omia sovelluksia, opintosuorituksia ja –näytteitä, jolloin oppiminen syvenee ja oppimateriaali voi näin "jalostua" käytön ja tarpeiden mukaan hankkeen jälkeen. Tästä tärkeästä syystä käyttöönotettavan internetalustan ja toimintaympäristön on oltava sellainen, että alustan käyttöliittymä ja ”käyttöoikeus” on helposti saavutettavissa.

Toiminta-alustan valinnassa päädyttiin suomalais-amerikkalaiseen ThingLink-käyttöympäristöön. Suomesta lähtöisin oleva ThingLink on suosittu palvelu erityisesti opetusalalla. ThingLinkin avulla puhelimesta tai tablettilaitteesta tulee oppimiskokemusten tekemisen, eikä vain kulutuksen väline. Opettajat ja opiskelijat tekevät visuaalista materiaalia, johon on ThingLinkin avulla upotettu lisätietoa, lähikuvia, videoita ja ääntä. 

Tässä hankkeessa onkin oleellista, että hankkeen aikana tuotettua materiaalia voidaan päivittää joustavasti tilanteiden mukaan ja mikä parasta opettajat voivat tehdä sitä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kuva-alustana voidaan käyttää still-kuvaa, 360-kuvaa ja videota. Kuvaan liitettävien aktiivipisteiden avulla voidaan lisätä kuvaan liittyviä aktiviteettejä kuten kysymyksiä, äänitehosteita tai siirtymiä uuteen kuvapohjaan jne.

Hankkeessa on tuotettu pääosa kuvamateriaalista ja viimeiset kuvaukset tehdään loppusyksyn 2018 aikana. Tämän jälkeen talven 2019 aikana oppimateriaalia työstetään lisäämällä sinne tarvittavat tekstiosat, editoidaan videot, laaditaan tarvittavat vuorovaikutteisuutta tukevat osat kuten kysymyssarjat, testi-ja arviointiosat. Lopuksi nämä liitetään ThingLink-verkkoalustalle yhteensopivaksi kokonaisuudeksi.

Hanke tekee myös yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa. Näistä voidaan manita Tredussa toteutettu LUHO-hanke, jonka kokemuksia materiaalin tuotannossa on käytetty hyväksi tässä hankkeessa. Edelleen hanke tekee yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman Motit liikkeelle –hankkeen kanssa. Tässä hankkeessa tarjotaan yrittäjälähtöisiä koulutuksia metsänomistajlle Etelä-ja Keskipohjanmaalla. Yhteistyökumppaneina ovat Kpedu ja Sedu. Näiden hankkeiden yhteistyö liittyy digitaalisen koulutusmateriaalin valmistamistusosaamisen jakamiseen.

Metsämiesten Säätiön avustus digitaalisen oppimateriaalien tuottamiseen on ratkaisevan tärkeä nykyvaiheessa, jossa ammatillisen koulutuksen rahoitus on tiukentunut ja ammatillisen koulutuksen reformi ohjaa sekä opettajia että oppilaita uudenlaiseen entistä visuualisempaan ja kokemusrikkaampaan oppimiseen, mikä luo kehittämistarvetta erityisesti sähköisen oppimateriaalin tuottamiseen ja samalla uusien opiskelumenetelmisen omaksumiseen.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Tarmo Vuorenmaa, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu,
tarmo.vuorenmaa(at)sedu.fi, puh. 040 830 4124

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.