Metsätalousinsinööreillä hyvät edellytykset maisteriopintoihin

maanantaina, 17.12.2018

Sujuvasti metsätalousinsinööristä maisteriksi- hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia sujuvoittaa ammattikorkeakoulujen metsätalousinsinööritutkinnon suorittaneiden hakeutumista yliopistojen metsätieteiden maisteriopintoihin.

Haasteita tieteen perusosaamisessa

Hankkeessa tehdyissä kyselyissä MTI-taustaisille metsätieteen maisteriopiskelijoille ja heidän opettajilleen selvisi, että ammattikorkeakoulussa hankittu metsäalan substanssiosaaminen antaa hyviä valmiuksia maisteriopintoja varten. Toisaalta tunnistettiin osaamisalueita, joissa metsätalousinsinööritaustaisilla opiskelijoilla on yleensä haasteita. Haasteelliset aihealueet ovat ohjelmointi sekä matemaattinen ja tilastotieteellinen osaaminen. Opiskelemalla näitä aihealueita jo AMK-opinnoissa, pystytään selvästi parantamaan ja tukemaan siirtymistä maisteriopintoihin. Myös tieteellistä ja kriittistä ajattelua kehittävät opinnot, kuten esimerkiksi metsäpolitiikka, olisivat hyödyllisiä. Kyseiset opinnot voisivat liittyä myös maisteriopintojen sivuaineisiin tai opintoja tukeviin opintokokonaisuuksiin, esimerkiksi metsäoikeuteen. 

Verkko-opetus kehittämiskohteena

Jotta hankkeessa tunnistetut opinnot olisivat mahdollisimman laajasti AMK-opiskelijoiden käytettävissä jo opintojen aikana, niille tulisi olla sijaa AMK-opintojen opetussuunnitelmissa ja toisaalta niistä tulisi olla mahdollisimman paljon verkko-opintoja. Opetussuunnitelmat mahdollistavat nykyisellään näiden opintojen opiskelun osana metsätalousinsinööritutkintoa täydentävinä tai vapaasti valittavina opintoina. Sen sijaan verkkototeutuksena näistä opinnoista toteutuu tällä hetkellä vain osa.

Tietoa tarjolle enemmän

Hankkeessa tuli selvästi esille, että tiedottamista maisteriopinnoista tapahtuu tällä hetkellä AMK-opiskelijoille vain vähän ja se on sangen hajanaista. Jotta siirtyminen opinnoista maisteriopintoihin sujuvoituisi, tarvitaan yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä. Tätä yhteistyötä tarvitaan ennen kaikkea hankkeessa tunnistettujen opintojen avoimen verkkotarjonnan kehittämisessä sekä viestinnän tehostamisessa AMK-opiskelijoille.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jarmo Mäkelä, Karelia-ammattikorkeakoulu, jarmo.makela(at)karelia.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.