Metsien kasvua lisättävä -aktiivisia toimenpiteitä tarvitaan

keskiviikkona, 10.05.2017

Puupohjaisten tuotteiden kysyntä on kasvussa ja metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät Suomen metsien käyttöä voimakkaasti. Puuntarpeen tyydyttäminen kestävästi edellyttää aktiivisia toimenpiteitä Suomen metsien kasvun lisäämiseksi sekä metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Puuston lisääminen tukee kansainvälisten ilmastovelvoitteiden täyttämistä, kun metsien kasvu on suurempaa kuin niiden käyttö ja metsien puuston hiilivarasto jatkaa kasvuaan.

Puuntuotannon lisääminen tukee osaltaan metsäluonnon monimuotoisuuden ja muiden ekosysteemi-palveluiden turvaamista, kun hakkuita voidaan suunnata luontoarvojen kannalta vähemmän tärkeille alueille. Tässä onnistuminen edellyttää uusienkin talousmetsän luonnonhoidon menettelytapojen laajamittaista käyttöönottoa koko metsätaloudessa.

Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen -selvityksen suositukset

Tapion johtama Metsäpolitiikkafoorumi on tuottanut selvityksen Kestävää kasvua metsistä – tasapainoisesti tulevaisuuteen. Selvityksen teossa käytiin läpi noin 200 tutkimusta, selvitystä ja tieteellistä julkaisua metsien kasvun lisäämisen mahdollisuuksista sekä puuntuotannon vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen ja muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin.

Metsien kasvun lisäämiseksi nostettiin esille kolme tekijää:

  • metsänjalostuksen lisäkasvupotentiaalin hyödyntäminen
  • metsän uudistamis- ja hoitoketjun oikea-aikainen ja tehokas toteuttaminen
  • metsänlannoitus

Biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden osalta ensisijaisiksi huomion kohteiksi nostettiin:

  • metsien monimuotoisuudesta huolehtiminen – tärkeimpänä keinona järeiden lahopuiden määrän lisääminen
  • metsien rooli hiilensidonnassa ja metsätalouden vaikutus hiilitaseeseen

Näiden prioriteettien lisäksi paneelissa käsiteltiin muita kasvunlisäyksen keinoja sekä luonnon monimuotoisuuden ja  ekosysteemipalveluiden turvaamisen kysymyksiä.

Metsäpolitiikkafoorumi ehdottaa, että seuraavien teemojen tutkimusta lisätään:

  • metsänjalostuksen mahdollisuudet kasvun lisäämisessä
  • metsänuudistamisen ja -hoitotoimien ajoituksen vaikutus tulevaisuuden hakkuumahdollisuuksiin ja kannattavuuteen yksityismetsätaloudessa
  • metsänkäsittelytapojen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen vuorovaikutus
  • suojelu- ja talousmetsien sitomien hiilen varastojen kehitys ja käyttö ilmastopolitiikan tukena

Metsäpolitiikkafoorumi tuo tutkimustiedon nopeasti ja tehokkaasti päätöksentekijöiden käyttöön

Metsämiesten Säätiön tähän asti rahoittamassa Metsäpolitiikkafoorumi-hankkeessa on kehitetty instrumentti, jonka avulla tutkijat ja päätöksentekijät kohtaavat asiantuntijapaneeleissa. Valitusta teemasta tehdään synteesi, jonka pohjalta arvioidaan tarvittavia politiikkakeinoja ja tutkimusteemoja. Foorumilla tuetaan metsäpolitiikan prosesseja sekä tehostetaan tutkimustulosten käytäntöön vientiä.

Tapio vastaa Metsäpolitiikkafoorumin toteutuksesta yhteistyössä alan toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Vuonna 2017 Metsäpolitiikkafoorumin toimintaa rahoittavat yhdessä Maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsämiesten Säätiö.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jouko Lehtoviita, Tapio Oy, jouko.lehtoviita(at)tapio.fi, puh. +358 40 586 2134

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.