Puumarkkinoiden toiminta, metsäsektorin suhdanne-ennusteet ja muuttuvat markkinarakenteet

perjantaina, 23.12.2016

Metsäalan toimintaympäristön muutostahti on viime vuosina ollut nopeaa. Tämä on lisännyt luotettavan ja ajantasaisen tiedon tarvetta. Projektissa tuotetaan tietoa ja arvioita toimintaympäristön lähiajan muutoksista ja niiden vaikutuksista metsäalan eri sidosryhmien - niin käytännön toimijoiden kuin poliittisten päättäjien - ratkaisujen tueksi.

Suomen metsäsektori on vahvasti sidoksissa maailmantalouden suhdannevaihteluihin. Metsäteollisuuden kansainvälisyyden ja vientisuuntautuneisuuden vuoksi asiakasmaiden suhdannevaihtelut heijastuvat nopeasti kotimaan koko metsäsektorille metsäteollisuuden tuotannosta raakapuun hakkuisiin ja puun hintaan. Metsäteollisuuden tuotannon painopisteiden muuttuminen perinteisestä paperin tuotannosta kartongin ja sellun tuotantoon sekä energiapuun kysynnän kasvu ovat muuttamassa puun kysynnän ja kotimaan raakapuumarkkinoiden rakenteita.

Uudet rakenteilla olevat selluinvestoinnit lisäävät kuitupuun kysyntää, mutta puun saanti markkinoille lisää myös painetta sahatukin kysynnän kasvattamiseksi. Raakapuumarkkinoiden toimivuus onkin avainkysymys metsäteollisuuden sekä rakenteilla että suunnittelussa olevien uusien biotuotelaitosten puuhuollon ja koko metsäsektorin toiminnan kannalta.

Projektin tutkimuksellisessa osassa keskitytään kotimaan raakapuumarkkinoihin. Raakapuun tarjontaan vaikuttavien tekijöiden sekä vientisuhdanteiden vaihteluiden välittymistä raakapuumarkkinoille tutkitaan kehittyneillä aikasarjamenetelmillä, jotka soveltuvat lyhyen aikavälin kehityskulkujen ennustamisessa. Tutkimuksen tuloksia raportoidaan vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Markkinoiden toimintaa tukevat kaikille avoin, objektiivinen tutkimustieto ja ennusteet lyhyen aikavälin kysynnän ja tarjonnan vaihteluista. Toimintaympäristön muutokset ovat muuttuneet aiempaa nopeammiksi, mikä lisää entisestään metsäsektorin suhdannevaihtelujen seuraamisen ja suhdanne-ennusteiden tarvetta. Tietoa tarvitsevat erityisesti metsäsektorin lukuisat pienet toimijat, kuten yksityismetsäomistajat, joilla ei ole omia resursseja markkinoiden jatkuvaan seuraamiseen ja analysointiin.

Projektin tiedotuksellisessa osassa välitetään metsäsektorin lyhyen aikavälin suhdannetietoa toimijoiden tarpeisiin ja kehitetään viestintää. Kokonaistavoitteena on suhdannetiedon ja -ennusteiden tarkkuuden lisääminen erityisesti puumarkkinoiden osalta samalla parantaen tiedon saatavuutta tiedon käyttäjien näkökulmasta. Vuonna 2016 Luonnonvarakeskuksen julkaisema ”Metsäsektorin suhdannekatsaus 2016–2017”, siihen liittyvä viestintä ja sen kehittäminen ovat jalkauttaneet tiedon välittymistä metsäalan toimijoille.

Metsämiesten Säätiö on tukenut projektin sekä tutkimuksellista että viestinnällistä osaa.

Lisätietoja:

Professori Timo Karjalainen, Luonnonvarakeskus, timo.j.karjalainen(at)luke.fi

Erikoistutkija Jari Viitanen, Luonnonvarakeskus, jari.viitanen(at)luke.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.