Puun hintojen määräytyminen kansainvälisillä markkinoilla

maanantaina, 03.07.2017

Scandinavian Journal of Forest Research -lehdessä julkaistussa artikkelissamme tarkastelimme tuontihintojen ja kotimaisen puun hintojen välistä suhdetta. Tutkimme myös, että vaikuttavatko kotimaan hinnat tuontihintoihin, ja toisinpäin. Analyysin tarkasteluajankohta sijoittui vuosiin 2002-2014.

Kuukausittaiseen aineistoon perustuvat tulokset osoittavat, että tuontipuun ja kotimaisen puun hinnoissa vallitsee pitkän aikavälin riippuvuus. Tarkastellessa suhdetta yksityiskohtaisemmin puutavaralajeittain, tukkipuulle löydettiin kaksi yhteisintegroituvuusvektoria –yksi kuuselle ja yksi männylle. Kuitupuunhinnoille tulokset osoittivat vain yhtä yhteisintegroituvuusvektoria. Tutkimuksemme osoitti myös, että kotimaan puun hinnoilla on merkitsevä vaikutus puun tuontihintoihin, mutta tuontihinnoilla puolestaan ei ole vaikutusta kotimaan puun hintoihin.

Hintojen täydellistä integraatiota puumarkkinoilla ei voida kuitenkaan vahvistaa, koska tuontipuun hintoina käytettiin hintaa rajalla ja kotimaisen puun hinnat olivat kantohintoja. Määritelmiltään kyseiset hinnat eivät ole täysin identtisiä ja niissä on eroa ainakin korjaus- ja kuljetuskustannuksissa.

Metsämiesten Säätiön rahoittama hanke johti yhden vertaisarvioidun kansainvälisen tieteellisen artikkelin julkaisuun ja rahoituksen turvin kerättiin myös aineistoa aiheen jatkoanalyysia varten. Tutkimuksen päätavoite on saada ajantasainen käsitys Suomen puumarkkinoiden toiminnasta makrotasolla ja arvioida puun tuonnin vaikutuksia metsäsektorin toimintaympäristöön 2000-luvulla.

Kuuluvainen, J., Korhonen, J., Xu, D., Toppinen, A. 2017. Price integration for domestic and imported sawlogs and pulpwood in Finland: an update. Scandinavian Journal of Forest Research (painossa).

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Jaana Korhonen, Helsingin yliopisto, jaana.e.korhonen(at)helsinki.fi

Emeritus professori Jari Kuuluvainen, jari.kuuluvainen(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.