Puun ja kuoren välissä? - Metsäammattilaisten työhyvinvointi nousuun osaamista kehittämällä

tiistai, 31.08.2021

Metsänomistajien ja yhteiskunnan tarpeet sekä odotukset metsille ovat muutoksessa. Tämä muutos vaikuttaa metsäammattilaisten arkeen, asettaa uusia vaatimuksia työlle ja luo haasteita työhyvinvoinnille. Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030 -hanke parantaa työhyvinvoinnin edellytyksiä tutkimustietoon perustuvan koulutuksen avulla.

Metsiin kohdistuu monipuolistuvia odotuksia

Metsäammattilaisten toimintaympäristö on muutoksessa. Erilaiset metsiin kohdistuvat tarpeet ja odotukset ovat monipuolistuneet ja korostuneet viime vuosina. Metsäteollisuuden investoinnit ja puun käyttö, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja virkistyskäyttö ovat esimerkkejä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat metsäsuhteeseen ja metsien hoitoon. Myös metsänomistajakunnassa tapahtuu muutoksia.

Erityisesti sosiaalisen median kasvava painoarvo viestintäkentässä muuttaa kaikkien metsäalalla työskentelevien arkea. Aikaisempaa kärjistyneemmät viestit itse metsäalasta ja sillä tehtävästä työstä heikentävät työhyvinvointia, mutta toisaalta sosiaalisen median taitava käyttö voi tuoda erittäin tehokkaat vaikuttamisen keinot entistä useampien saataville.

Vuorovaikutuksen taidot korostuvat

Metsäammattilaisten tulee osata tulkita ja yhteensovittaa sekä metsänomistajien että yhteiskunnan moninaisia odotuksia ja tavoitteita metsien käytölle. Erilaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot vaikuttavat siihen, kuinka hyvin metsäammattilaiset onnistuvat kohtaamaan ja palvelemaan metsänomistajia metsien käyttöä koskevissa päätöksentekotilanteissa. Kanavia on runsaasti aina sähköisistä viestimistä perinteisiin, maastossa tapahtuviin kohtaamisiin. Metsäammattilaisten työhyvinvointi on aiemman tiedon perusteella laajasti tarkastellen hyvällä tasolla, mutta muuttuva toimintaympäristö luo haasteita, joihin vastaamista on syytä kehittää.

Tutkimustuloksiin perustuvaa koulutustoimintaa

Metsämiesten säätiön rahoittaman Hyvinvoiva metsäalan osaaja 2030 -hankkeen tavoitteena on parantaa metsäammattilaisten työhyvinvoinnin edellytyksiä tutkimustietoon perustuvan koulutustoiminnan avulla. Hankkeen toteuttavat Pellervon taloustutkimus, Työtehoseura, Metsäteho ja Suomen metsäkeskus. Siinä tehdään yhteenveto useista tutkimuksista, joissa on tarkasteltu metsänomistajien tavoitteiden ja toiveiden muutosta sekä metsäammattilaisten toimintaympäristön kehitystä seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Tätä muutosta peilataan hankkeessa tehtävään synteesiin metsäammattilaisten työhyvinvoinnista ja asenteista sekä alan koulutusrakenteista.

Tunnistettujen osaamistarpeiden ja kuormitustekijöiden pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan koulutuspilotti, jolla tuetaan metsäammattilaisten työhyvinvointia myös tulevaisuudessa. Pilotoinnista saatu palaute käsitellään ja hyödynnetään koulutusmallin kehittämisessä.

Hankkeessa tehtävien kirjallisuuskatsauksen ja synteesin keskeisistä tuloksista viestitään käytännönläheisesti ja eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden vuoden 2021 lopussa. Hankkeessa kehitettyä valmennus- ja täydennyskoulutusmallia pilotoidaan vuoden 2022 aikana, jonka lopussa raportoidaan tuloksista.

Lisätietoja:

Metsäekonomisti Marjo Maidell, Pellervon taloustutkimus PTT, marjo.maidell(a)ptt.fi, puh. 0401648139

Yksikön johtaja, tutkimus ja kehittäminen Henna Hurttala, Työtehoseura, henna.hurttala(a)tts.fi, puh. 0503297498

https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-hankkeet/hyvinvoiva-metsaalan-osaaja-2030.html

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.