Tropiikki tutuksi - metsäopiskelijoiden kenttäkurssi Mekongin alueella 2017

tiistaina, 24.10.2017

Maailman metsät ovat monien haasteiden ja mahdollisuuksien edessä. Metsäkato ja metsävarojen köyhtyminen jatkuvat monissa kehitysmaissa – vaikkakin yhä pienevässä määrin. Metsätalous ja puuhun perustuvat energiaratkaisut voivat olla keskeisiä elementtejä maaseudun kehityksen edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä. Metsien ekosysteemipalvelut ja ekomatkailu luovat uusia mahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen edellyttävät rohkeita toimia metsävarojen kestävän käytön ja suojelun edistämisessä. Metsien merkitys on myös tunnustettu korkealla taholla: ovathan metsät keskeinen osa uutta YK:n Kestävän Kehityksen tavoitetta no. 17.

Edellä kuvattu tilanne edellyttää ammattiin valmistuvilta nuorilta metsäasiantuntijoilta monipuolista koulutusta, laajaa näkemystä ja käytännön ongelmien tuntemusta. Näiden saavuttamiseksi on tärkeää, että suomalaiset metsäopiskelijat saavat opintojensa aikana selkeän käsityksen trooppisen metsätalouden haasteista ja mahdollisuuksista kenttäkurssin ja siihen liittyvien harjoitustöiden kautta. Osallistuminen trooppisen metsätalouden kenttäkurssille tarjoaa juuri tuon mahdollisuuden.

Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella toimiva Viikin Tropiikki-instituutti (VITRI) järjesti Mekongin alueella toimivien kumppaniyliopistojensa kanssa kolmen viikon mittaisen intensiivisen kenttäkurssin tammikuussa 2017. Kurssille osallistui yhteensä 25 opiskelijaa, joista 17 Suomesta, viisi Laosista ja kaksi Myanmarista ja yksi Thaimaasta. Ennen kurssille osallistumista, suomalaisten opiskelijoiden oli suoritettava valmisteleva metodikurssi edellisenä syksynä, jossa käytiin läpi kaikkien kurssilla käytettyjen menetelmien teoria ja taustat. Näitä menetelmiä olivat trooppisten metsien puuvarojen inventointi ja biodiversiteetin kartoitus, paikallisväestön elinkeinojen analyysi, metsäntuotteiden arvoketjut, sekä ympäristömuutosten arviointi.

VITRIn kumppaneina kurssin järjestämisisessä olivat Laosin Kansallinen Yliopisto ja Savannakhetin yliopisto Laosista sekä Kasetsartin yliopisto Thaimaasta. Opettajia kurssilla oli yhdeksän, joista viisi VITRIsta, kolme Laosista ja yksi Thaimaasta. Edellä mainittujen opettajien lisäksi kurssilla oli lukuisia paikallisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita yliopistoista ja tutkimuslaitoksista, kansainvälisistä organisaatioista, teollisuudesta, kansalaisjärjestöistä ja mm. Suomen rahoittamista kehityshankkeista.

Kurssi oli suunniteltu niin, että se sisälsi kaikki keskeiset trooppisten metsien ja luonnonvarojen hoidon kysymykset ja haasteet. Näitä ovat mm. trooppisten metsien hoito, käyttö ja suojelu; peltometsäviljely ja kylämetsätalous; metsäkato ja muut metsiä koskevat uhat; degradoituneiden alueiden ennallistaminen; puun ja muiden metsäntuotteiden arvoketjut; maaseudun taloudellinen ja sosiaalinen kehitys ja metsävarojen merkitys siinä sekä maaseudun ja ympäristön muutokset ja niiden merkitys luonnonvarojen ja elinkeinojen kannalta.

Käytännössä kurssi jakautui neljään osaan: 1) Metsätalouden tausta, nykytila, ja haasteet Mekongin alueella, 2) menetelmien harjoittelu kentällä, 3) ryhmätyöt kahdessa eri kohteessa, ja 4) ryhmätöiden purku, raportointi ja loppuseminaari. Kurssin aikana järjestettiin tapaaminen FAOn Kaakkois-Aasian toimistossa Bangkokissa, joka antoi hyvän pohjan ymmärtää metsätalouden isoa kuvaa alueella. Vientianessa järjestetyssä yhden päivän ”Laosin metsätalouden miniseminaarissa” oli mukana lukuisia asiantuntijoita hallinosta, teollisuudesta, tutkimuksesta ja kansalaisjärjestöistä. Kenttämenetelmiä harjoiteltiin Laosin Kansallisen Yliopiston metsäasemalla Pialatissa.

Ryhmätyöt tehtiin noin kahden viikon aikana kahdessa kohteessa Laosisissa: ensin Lähellä Vientianea sijaitsevissa Napon ja Ban Kouayn kylissä ja niiden ympäristössä sekä myöhemmin Keski-Laosissa sijaitsevan Savannakhetin kaupungin lähistöllä olevassa Ban Thatinghangin kylässä ja sen lähistöllä olevan Dongnatadin alueen metsissä. Ryhmätöiden viimeistely, purku, ja kurssin loppuseminaari järjestettiin Kasetsartin yliopiston tiloissa Bangkokissa.

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan kenttäkurssi oli onnistunut ja täytti hyvin sille asetetut tavoitteet. Monet opiskelijat olivat sitä mieltä, että tämän kenttäkurssi auttoi ymmärtämään tropiikin metsiin ja luonnonvaroihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Kenttäkurssin sivusto sisältää mm. kurssin ohjelman sekä raportit kurssilla tehdyistä ryhmätöistä. Metsämiesten Säätiöltä saatu tuki opiskelijoiden matkakustannusten korvaamiseen oli keskeinen kurssin onnistumisen kannalta: stipendin turvin opiskelijat pystyivät kattamaan pääosan kurssille osallistumisesta aiheutuneista matkakuluista.

Lisätietoja:

Professori Markku Kanninen, Viikin Tropiikki-Instituutti (VITRI), Helsingin yliopisto,
metsätieteiden laitos, markku.kanninen(at)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.