Työkaluja MHY toimihenkilöiden työhyvinvoinnin parantamiseksi löytyy runsaasti

tiistaina, 22.11.2016

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n tehokkaaksi, tuottavaksi ja työhyvinvointia edistäväksi uusiutuva metsänomistajajärjestö -Hankkeen päätavoitteena on kehittää metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöiden työn tuottavuutta ja parantaa heidän työhyvinvointia, työkykyä ja työssä jaksamista metsien käytön tehostamiseksi ja metsänomistajien palvelun parantamiseksi. Hankkeessa löydetyt toimintamallit ja käytännöt levitetään käyttöön ympäri Suomen niin MHY-ketjun kuin MTK:n kenttäpäälliköiden avulla. Rahoittajana hanketta tukee Metsämiesten Säätiö.

Hankkeessa kartoitettiin metsänhoitoyhdistyksissä käytössä olevat organisoitumistavat. Organisaatiomalleja analysoitiin työhyvinvointi-ja ja tuottavuusmittareihin perustuvan analyysin avulla ja aiempien työhyvinvointitutkimusten perusteella. Tuloksena syntyi neljä erilaista organisaatiomallikorttia, joihin jokaiseen kuvattiin sanallisesti työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Organisaatiomallikorttien tueksi luotiin kuvaus toimivan tiimin kokoonpanosta, tehtävistä, aluejaosta ja muista tiimin toimintaa tukevista asioista tiimimäisen ja dialogisemman toimintamallin kehittämiseksi.

Organisaatiokorttien tueksi luotiin toimenkuvakortit, jotka ovat sekä hallinnon että toimihenkilöiden apuväline työn kehittämiseen. Toimenkuvakorteissa on kuvattu sanallisesti toimenkuvan merkitys metsänhoitoyhdistykselle. Lisäksi kortteihin on kuvattu toimenkuvaan liittyvät vastuut, osaaminen ja vuorovaikutussuhteet. Toimihenkilö pystyy toimenkuvakorttien avulla hahmottamaan paremmin oman työnsä merkityksen koko metsänhoitoyhdistyksen toiminnassa ja lisätä ymmärrystä eri toimenkuvien tehtävistä ja vastuista. Tavoitteena on, että toimihenkilö tiedostaa oman työnsä vaikutuksen työkaverin työhön ja saa miten pystyy itse omalla työllään helpottamaan työkaverin työtä.

Toimenkuvien kehittämistä tehostetaan kokeilemalla eri yhdistysten asiantuntijoiden välille rakennettua vertaistukiverkostoa. Verkostoa pilotoidaan aluksi metsäsuunnittelijoiden ammattiryhmällä ja jatkossa myös tie ja oja-asioiden erityisasiantuntijoiden parissa. Edellä mainitut toimihenkilöryhmät työskentelevät pitkälti yksin, eikä vertaistukea ole useinkaan saatavilla omasta metsänhoitoyhdistyksestä. Lisäksi metsäsuunnittelijoiden työ on erityisen suuressa muutoksessa kaiken heidän työssään käyttämän tiedon digitalisoituessa ja muuttuessa entistä enemmän.

Yhtenä pilottikokeiluna on MHY-pelaajakortti, jonka avulla vahvuuksien löytäminen ja me-hengen kasvattaminen urheilumaailmasta tuttujen pelaajakorttien avulla saa miettimään metsänhoitoyhdistyksen toimintaa uudesta näkökulmasta. Mitkä asiat tekevät meistä voittavan joukkueen? Mitä taitoja meidän pitää vielä harjoitella? Urheilukorttien laadinnassa metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöt miettivät yhdessä omat ja koko metsänhoitoyhdistyksen vahvuudet, jotka merkitään korttiin henkilökohtaisiksi ja yhteisiksi vahvuuksiksi.

Hankkeessa selvitettiin myös toimihenkilöryhmittäin, millaisia työtapaturmia työssä on sattunut sekä millaisia vaaratekijöitä työssä tunnistetaan esiintyvän. Tiedostamalla ja ennakoimalla vaaranpaikat voidaan parantaa työpaikan turvallisuutta merkittävästi. Turvallisemman työympäristön kehittämiseksi laadittiin metsureille, motoja ajokonekuskeille sekä toimihenkilöille oma työhyvinvointitaulu, johon on kuvattu 10 työympäristön turvallisuutta koskevaa huomiota niin fyysisen kuin psykososiaalisten vaarojen osalta.

Hankkeessa havaittiin, että palauteen ja fiilisten reaaliaikaisella seurannalla voitaisiin antaa toimihenkilöille helppo ja nopea tapa kertoa omaan työhön positiivisesti tai negatiivisesti vaikuttavista asioista. Työilmapiiri on metsänhoitoyhdistyksissä pääsääntöisesti avointa, eikä anonyymille palautteelle ole välttämättä tarvetta. Toisaalta positiivinen työilmapiirin on todettu tarttuvan toimihenkilöltä toiselle. Lopulta päädyttiin kokeilemaan Vibemetrics oy:n Fiilismittaria, joka kertoo reaaliajassa ihmisten fiilikset ja sen, miksi he kokevat niin tai näin. Fiilismittari voi moninkertaistaa organisaation tuottamat ideat ja näkemykset, jolloin Fiilismittarilla voi siis olla myös toimihenkilöiden yhteisöllisyyttä ja motivaatiota parantava vaikutus. Lisäksi fiilismittaria tullaan kokeilemaan erilaisten tapahtumien sisäisenä palautteenantokanavana sähköpostitulvan pienentämiseksi.

Metsämiesten Säätiön rahoittama hanke jatkuu vielä vuonna 2017 pilotoinneilla, ulkopuolisella viestinnällä sekä tulosten käytäntöönviennillä.

Lisätietoja:

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, MTK, marko.maki-hakola(at)mtk.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.