Yksityismetsänomistajien tietoisuus oman metsätaloutensa rahavirroista vaihtelee merkittävästi

tiistai, 08.11.2022

Yksityismetsänomistajilla on metsätalouden kannattavuuden arvioinnissa tärkeää olla vähintäänkin karkea käsitys puunmyynnistä saatujen tulojen, maksettujen menojen ja edelleen muun puunmyyntitulojen käytön rakenteesta. Metsänomistaja 2020 -tutkimuksesta saadut yksityismetsänomistajien puunmyyntitulojen käyttöä koskeneet vastaukset voitiin jakaa niiden sisällön perusteella viiteen ryhmään. Paras taloudellinen tietoisuus oli ensimmäisellä, kattavasti eri menot, verot ja yksityisrahankäytöt listanneella ryhmällä. Tietoisuus puunmyyntitulojen kokonaiskäytöstä väheni ryhmä ryhmältä ja viimeisissä kahdessa ryhmässä ei kysymykseen enää käytännössä pystytty vastaamaan. 

Karkeasti arvioituna jonkin verran alle puolella metsänomistajista, vastaten ehkä kuitenkin yli puolta metsäpinta-alasta, näyttäisi olevan kokonaisuutta koskeva ja melko perusteltu käsitys puunmyyntitulojen käytöstä. Tästä huolimatta vain noin kolmasosa metsänomistajista merkitsi maksaneensa puunmyyntituloihin tai tilaan kohdistuvia veroja, mikä on yllättävää koska puunmyyntitulojen verotus on hoidettu erittäin kattavalla puunostajien ennakonpidätyskäytännöllä ja metsänomistajat tekevät metsätaloudesta erillisen veroilmoituksen.

Osalla metsänomistajista oli tosin hyvin merkittäviä maa- ja metsätalouden menoja tai lainanhoitokuluja, joihin kului valtaosa puunmyyntituloista. Noin viidesosa metsänomistajista pystyi arvioimaan vain omaan käyttöönsä nettona tulleiden puunmyyntitulojen käytöstä. Noin kolmasosa metsänomistajista ei antanut minkäänlaista arviota puunmyyntitulojensa käytöstä, osa heistä ilmaisi haluttomuutensa kertoa tai epätietoisuutensa asiasta ja osa jätti kokonaan vastaamatta.

Kyky hahmottaa puunmyyntitulojen eri käyttökohteita keskimääräistä heikommin on yhteydessä erityisesti metsänomistajan korkeaan ikään, vähäisempään koulutukseen ja pieneen tilakokoon. Käsitykset puunmyyntitulojen käytöstä ovat yhteydessä myös siihen, millä tavoin metsänomistajat kykenevät arvioimaan metsätaloutensa kannattavuutta.

Tutkimuksen tuloksia esiteltiin metsäntutkimusorganisaatioiden kansainvälisen unionin IUFRO:n metsätalouden kauppatieteiden ryhmän (IUFRO 4.05 Managerial economics and accounting) konferenssissa Hampurissa 5.-7.9.2022. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut sekä osallistumista IUFRO-konferenssiin että Suomalainen metsänomistaja 2020 -tutkimushanketta. IUFRO-konferenssissa esitelty tutkimus on osa vuoden 2022 alussa PTT:ssä julkaistua raporttia:
https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/puunmyyntitulojen-kaytto-ja-metsatalouden-kannattavuuden-mittaaminen-

Lisätietoja:
Tutkija Jussi Leppänen, Luonnonvarakeskus, jussi.leppanen(a)luke.fi, puh. 0295325444
https://www.iufro.org/science/divisions/division-4/40000/40500/

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.