TTS Työtehoseuran kehityspäällikkö Eila Lautasen tervehdys 75-vuotiaalle Metsämiesten Säätiölle.

METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ -MERKITTÄVÄ MESENAATTI METSÄALAN OSAAMISEN KEHITTÄMISESSÄ 

Hyvinvointimme pohjautuu yhä edelleen suurelta osin tuottaviin, hoidettuihin talousmetsiin ja niiden tehokkaaseen käyttöön sekä siellä työskenteleviin ihmisiin. Osaavat ja työstään motivoituneet ihmiset ovat metsäalan tärkein menestystekijä.  Metsämiesten säätiön panostus on läpi sen historian kohdennettu metsiin sekä siellä toimiviin ammattilaisiin, heidän hyvinvointiinsa ja osaamisen kehittämiseen tasapuolisesti kaikissa ammattiryhmissä. Kehittämällä metsäalan koulutusta rakennetaan samalla vankkaa kivijalkaa alan tulevaisuudelle.

Merkittävä osa apurahoista osaamisen vahvistamiseen 

Vuonna 2023 Säätiö myönsi apurahoja 1,7 miljoonaa euroa, joista osaamisen kehittämiseen 30 hankkeelle yhteensä peräti 446 000 euroa, mikä on 26 % kaikista myönnetyistä apurahoista. Koulutusta ja tulevaisuuden parempaa osaamista palvelee myös metsäjohtaminen 2030 – painopistealueelta rahoitettu väitöskirjatyö metsäalan korkea-asteiden johtamisopetuksen kehittämisestä. 
Vaikka Metsämiesten Säätiö ilmaisee voivansa osoittaa vain siemenrahoja tutkimus - ja kehityshankkeille, mahdollistaa se apurahojen lisäksi toimihenkilöidensä laajalla verkostotyöllä sekä rahoitetuissa hankkeissa työskenteleviä sparraamalla ja tukemalla metsäalan monipuolisen kehittämisen. Metsämiesten Säätiö on metsäalalla vaikuttava toimija, jota muut alat kadehtivat – eivätkä suotta.

Metsäala edelläkävijänä koulutuksen laadullisen tuloksellisuuden mittaamisessa

Metsäala mittaa koulutuksensa laadullista tulosellisuutta – ainoana koulutusalana. Tästä saamme kiittää alan poikkeuksellista tahtotilaa 2008 laman jälkeen kehittää alan toimintaedellytyksiä yhdessä. Metsämiesten Säätiö puolestaan mahdollisti rahallisesti kuuden vuoden ajan laatumittariston valmistelutyön ja avasi ovia säännölliselle mittaustyölle 2016 alkaen osana Kansallista metsästrategiaa.

Tarve seurata alan koulutuksen laadullista tuloksellisuutta havaittiin 2010 Metsätalouden koulutustoimikunnan ennakointityössä. TTS Työtehoseuraa pyydettiin 2011 kehittämään laatuseurantajärjestelmä alan koulutukselle ja metsäalan organisaatiot nimesivät piireistään vaikuttavat toimijat työryhmään, mikä kartoitti ammateittain työelämässä tarvittavan osaamisen. Kartoituksen pohjalta tehtiin laatumittaristo kaikille tutkintotasoille tuottamaan tietoa oppilaitoskohtaisesti koulutuksen järjestäjille, viranomaisille ja hakijoille alan koulutuksen tuottamasta osaamisesta, opintosisältöjen ajantasaisuudesta ja toteutuksesta sekä valmistuneiden työllistymisestä tutkinnoittain.

Vuodesta 2012 lähtien sekä korkea-asteiden maisteri - ja metsätalousinsinöörikoulutukset että metsäalan perustutkinnon kaikki osaamisalat on mitattu kolme kertaa. Mittausväliksi on kokeilujen jälkeen vakiintunut kolme vuotta. Tällöin kerätty tieto on riittävän tuoretta kehittämistyöhön sekä antamaan hakijoille käsityksen alan koulutuksen laadusta. Kolmen vuoden valmistuneista kertyy riittävä vastaajajoukko, jotta tuloksilla on tilastollista vaikuttavuutta.
 
Tulosten perusteella koulut saavat tutkittua tietoa opetuksensa tehostamiseen. Laatumittauksissa nousee esille myös alan yhteistä kehittämistä vaativia kohteita, kuten mm. korkea-asteiden johtamiskoulutuksen kehittäminen ja metsäteknologiaopetuksen tehostaminen. Ammatilliselta puolelta keskiössä tällä hetkellä ovat mm. selvitystyö alalle valmistuneiden heikosta pitovoimasta sekä metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskoe. Kehittämistyöt näissä kaikissa mainituissa ovat käynnissä ja taustalla Säätiön panos on merkittävä.

Miksi metsäala on ainoa ala, jonka koulutuksen kehittämistä johdetaan tiedolla?

Metsäalan toteutettua koulutuksen laadullisen tuloksellisuuden mittausjärjestelmän, ovat monet muut alat huomanneet sellaisen tarpeellisuuden. TTS Työtehoseuraa on useampi koulutusala pyytänyt valmistelemaan suunnitelmat laatumittausjärjestelmän toteuttamiseksi omilla sektoreillaan. Poikkeuksetta nämä suunnitelmat ovat kaatuneet kahteen asiaan: muilta aloilta on puuttunut alan yhteinen tahtotila ja uskallus ottaa koulutuksen laatumittaukset käyttöön sekä käynnistämisvaiheen rahoituksen mahdollistava taho.

Muilla aloilla ei ole Metsämiesten Säätiön kaltaista toimijaa, mikä kokoaa tarvittaessa toimijat saman pöydän ääreen sekä mahdollistaa rahoituksen uusien toimintojen käynnistämiseen. Metsämiesten Säätiö näin toteuttaa vaikuttavasti tässä ajassa yleishyödyllistä tehtäväänsä kehittää metsäalaa. 

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Eila Lautanen, TTS Työtehoseura, Metsä/Metsäkoulutuksen tutkimus eila.lautanen@tts.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.