Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Laatua metsänhoitotöihin suunnittelusta toteutukseen

maanantaina, 11.01.2021

Vuoden 2020 alussa Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomessa aloitettiin järjestelmällinen työ metsänhoitotöiden laadun parantamiseksi ja varmistamiseksi. Kun on kyse luonnonvaroista ja elävistä organismeista, laatutyöskentelyn on painotuttava nimenomaan toiminnan laatuun prosessin aikana sen sijaan että katsottaisiin ensisijaisesti tuotteen tai palvelun lopputulosta. Tästä syystä ensimmäinen askel kehitystyössä oli tehtäväkuvausten päivittäminen sekä metsänhoitoprosessien tunnistaminen, määrittely ja kuvaaminen.

Prosessikuvaukset toimivat laatutyön perustana ja niiden avulla oli ja on helpompi tunnistaa toiminnasta ongelmakohtia. Metsänhoitotyö alkaa aina suunnittelulla, jonka rooli on helposti liian vähäinen joko puutteellisen osaamisen tai ajan takia. Erityisesti metsänuudistamisessa puutteellinen suunnittelu on näkynyt työjäljessä tai lisääntyneinä kustannuksina. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan lisäämällä metsäasiantuntijoiden osaamista sekä siirtämällä osan suunnitteluvastuusta metsänhoitoesimiehille.

Metsänhoidon sähköisen ohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä metsänhoitotöiden omavalvonnan taso saatiin merkittävästi paremmaksi. Järjestelmä ikään kuin pakottaa koealojen ottamiseen ja toisaalta koealojen paikat ja tulokset ovat metsänhoitoesimiesten nähtävillä. Lisäksi työjäljen tarkastuksia varten on otettu käyttöön sähköinen järjestelmä, johon tarkastustulokset on helppo syöttää ja josta tieto on myös helposti saatavilla.

Vuosi 2020 on ollut covid-19-viruksen myötä haasteellinen vuosi järjestää koulutuksia, sillä käytännön töihin ensisijaisesti halutaan järjestää käytännön koulutuksia. Tästä syystä hankkeeseen liittyvät koulutukset, kuten maanmuokkauksen vesiensuojelukoulutus on jouduttu siirtämään tuonnemmaksi vielä toistaiseksi tuntemattomaan ajankohtaan. Työsuhteisille metsureille ehdittiin kuitenkin pitää yksi koulutuspäivä, jossa pääasiallisena aiheena oli työturvallisuus raivaussahatöissä ja ensiapu sekä työnohjausjärjestelmän käytön ohjausta metsänhoitotöiden palautetietojen keräämiseen. Koulutuksen myötä käytännössä kaikki metsänhoitokohteilla tuleva puustotieto sekä muu lisätieto saadaan kirjattua suoraan metsäjärjestelmään. Tällä on suuri merkitys erityisesti silloin, kun metsänhoitotyössä huomataan asioita, jotka suoraan vaikuttavat tuleviin toimenpiteisiin.

Metsänhoitoyhdistyksen asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu ja tyytyväisyys tilattujen metsänhoitotöiden laatuun on yhtä lailla tärkeä aihealue, kun kehitetään laadukkaampia metsänhoitopalveluja. Hankkeen myötä kehitettiin myös reklamaatioprosessia nopeammaksi ja yhdenmukaisemmaksi. Sen pääajatuksena on, että reklamaatiot hoidetaan nopeasti ja niiden hoitoa ei jätetä kenenkään yhden työntekijän vastuulle, vaan ne hoidetaan tiiminä.

Tällä tavoin reklamaatioista myös opitaan. Yksi laatutyön kulmakivistä on hyvien käytäntöjen siirtäminen eteenpäin ja toisaalta huonoista toimintatavoista irrottautuminen. Ylhäältä päin tulevaan kontrollointiin ei ole haluttu lähteä, joten sisäinen auditointi eri toimintojen suhteen on annettu tehtäväksi tiimien sisällä. Esimerkiksi puukaupan erikoisosaamisalueesta vastuullinen henkilö käy läpi tiimin muiden henkilöiden toimintatavat yhdessä heidän kanssaan. Sitä ennen luonnollisesti tiimien ns. erikoisosaajat ovat yhdessä määritelleet auditoitavat asiat. Uusia toimihenkilöitä varten laatutyön myötä kehitettiin myös perehdytystä. Perehdytyksestä vastaa koko yhdistyksen alueella siihen nimetty kokenut työntekijä ja perehdytykseen liittyy aina useita viikkoja kestävä jakso, jossa perehdyttäjä tekee töitä uuden toimihenkilön kanssa.


Lisätietoja:
metsänhoitoesimies Suvi Eskelinen, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry, suvi.eskelinen(a)mhy.fi, puh.
0503797562

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.