Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Pro Gradu: Kaupunkilaisten käsitykset metsäbiotaloudesta

tiistaina, 02.07.2019

Suomessa metsäbiotalous muodostaa biotalouden perustan. Suomen biotalousstrategiassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet työllisyydestä, talouskehityksestä sekä uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä. Uudet puupohjaiset tuotteet, kuten tekstiilit, sekä innovaatiot esimerkiksi puurakentamisen saralla ovat tärkeitä tekijöitä metsäbiotalouden merkittävyyden kasvussa. Kuitenkaan kuluttajien näkemyksiä ja käsityksiä aiheesta ei ole vielä juurikaan tutkittu. Ilman kuluttajien hyväksyntää ja kysyntää ei näille tuotteille ole osoitetta. Lisäksi maailmanlaajuisen kaupungistumistrendin myötä urbaanien kuluttajien merkitys metsäbiotalouden tuotteiden kuluttajina korostuu. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten urbaanit kuluttajat nämä tuotteet käsittävät ja ovatko he valmiita metsäbiotalouden tuotteiden käyttäjiksi. Tutkielma oli osa Euroopan laajuista tutkimusprojektia, jossa pyritään ymmärtämään alueellisia eroja metsäbiotalouteen liittyvistä käsityksistä ja käytänteistä.

Tutkimuksen empiirinen osa koostui määrällisen kyselyn toteuttamisesta joulukuun 2018 ja tammikuun 2019 aikana. Kyselylomakkeessa oli 34 väittämää puukerrostaloista, metsien hiilensidonnasta ja metsäbiotaloudesta. Kysely tuotti yhteensä 206 vastausta. Tulokset olivat positiivisia ja kannustavia Suomen metsäbiotalouden liiketoimintaympäristön kehittämisen kannalta. Faktorianalyysin pohjalta löydettiin neljä maailmankuvaa: Utilitarismi, Ympäristökeskeinen, Biotalousvastainen ja Ihmiskeskeinen. Lähes 59% vastaajista koki tuntevansa metsäbiotalouden merkityksen, ja vielä useampi sekä puukerrostalojen että metsien hiilensidonnan käsitteet. Lisäksi metsäbiotalous liitettiin positiivisiin tekijöihin kuten uusien työpaikkojen ja hyvinvoinnin luomiseen. Tulosten perusteella lisää tietoa metsäbiotalouden vastuullisuudesta kuitenkin tarvitaan. Maan- ja metsänomistajien näkemykset olivat pääsääntöisesti myönteisempiä kuin muiden vastaajien.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle tuesta, jonka avulla pystyin keskittymään pro gradun työstämiseen.

Lisätietoja:

MMK Tuuli Suomala, Helsingin yliopisto, tuuli.suomala(a)helsinki.fi

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.