Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Hämeen ammattikorkekoulun Evon metsätalousopiskeljiden Keski-Euroopan ekskursio

torstaina, 15.11.2018

Vuoden 2017 syyskuussa kahdeksan metsätalouden opiskelijaa isännöi saksalaista opiskelijaryhmää Evolla metsäisten NATURA2000 –luontotyyppien kartoituksen sekä laadun ja hoitotarpeen arviointiin keskittyneellä kurssilla. Opintojakson toinen osa koostui osuudesta Saksan Frankoniassa 22-27.4. Kurssi toteutui melko pitkälle suunnitellun ohjelman mukaisesti.

Kurssin päätyö oli toteuttaa oppilastyönä erilaisten metsiensuojeluun soveltuvien NATURA2000 kohteiden luontoarvojen kartoitusta Bad Winsheimin kaupungin metsissä. Opiskelijat jaettiin kolmeen ryhmään, jotka paikallisten opettajien ja asiantuntijoiden avulla kartoittivat mm. kasvillisuutta, metsän rakennetta, lintuja, kovakuoriaisia ja lepakoita erilaisilla menetelmillä. Maastoinventointien jälkeen kukin ryhmä koosti aiheesta raportin ja esityksen, joka esitettiin viimeisenä päivänä kaupungin virkamiehille ja poliitikoille (mm. pormestari ja kaupungin metsien hoidosta vastaava henkilö).

Kaikki suomalaiset opiskelijat osallistuivat aktiivisesti ryhmiensä työskentelyyn. Palautteen perusteella kurssissa parasta olivat maasto-osuudet sekä yleinen kansainvälinen ilmapiiri (osallistujia oli useista Euroopan maista). Sen sijaan raportin teko ja esitykset jäivät hieman vieraammiksi, koska ne tehtiin saksaksi, joten näihin tehtäviin osallistuminen oli suomalaisten osalta luonteeltaan enemmän seuraava. Kurssin konsepti, jossa tehtiin todellista työtä, joiden tuloksilla saattaa olla vaikutusta päätöksentekoon, koettiin toimivaksi ja mielekkääksi.

Saksassa pidetyn varsinaisen kurssin ohella matkaan sisältyi runsaasti myös muita metsäisiä kohteita. Näitä olivat ensimmäisenä Kuurinkynnäs Liettuassa, jossa tutustuttiin etenkin metsien merkitykseen eroosion torjunnassa. Kuurinkynnäs on kapea hiekkakaistale Itämeren rannalla, jolle luonteenomaisena piirteenä ovat voimakkaan tuulieroosion aikaansaamat liikkuvat hiekkadyynit. Tästä syystä metsiä on alueella erityisesti hoidettu ja vaalittu. Toinen kohde oli Bialowiezan metsä Puolassa. Euroopan tunnetuimman ja laajimman temperaaattisen lehtimetsän ohella tutustuimme myös alueen kirjanpainajatuhoihin, sekä niistä syntyneisiin, Euroopan Unioninkin tasolla käsiteltyihin hakkuukiistoihin.

Luonnotilaisiin vuoristometsiin tutustuimme Baijerin metsän kansallispuistossa, jossa teimme opastuskeskuksessa vierailun ohella pitkähkön vaelluksen erilaisissa vuoristometsissä aina Lusen-vuoren vielä lumiselle huipulle. Harzin vuoristossa taas merkillepantavinta (kuten itse asiassa lähes kaikissa muissakin kohteissa) olivat kuusivaltaisten talousmetsien kirjanpainajatuhojen valtavat mittasuhteet.

Paluumatkalla Ruotsissa vietimme vielä aikaa Husqvarnan teollisuusmuseossa, jossa mm. moottorisahojen kehitys oli hyvin esillä. Viimeinen kohde oli Vätternin rannalla sijaitsevan Ombergin ns Ekopark, joka on ruotsalainen uudehko luonnonsuojelualuetyyppi. Ekoparkissa suojelun taso on alempi, pääpaino on opetuksessa sekä virkistyksessä ja alueet ovat yleensä Ruotsin metsähallitusta osin vastaavan Sveaskogin suojelemia. Luonnoltaan hvyin monipuolinen ja tunnettu Ombergin ekopark on Ruotsin ensimmäinen, ja se perustettiin vuonna 2003.

Saksan opintojaksolle ja siihen liittyvälle ekskursiolle osallistui kahdeksan opiskelijaa. Myönnetty 1600 euron apuraha käytettiin kokonaisuudessaan suomalaisten opiskelijoiden kurssimaksuihin sekä ylijääneltä osalta matkakustannuksien osittaiseen kattamiseen. Kaikki opiskelijat osallistuivat aktiivisesti ekskursion suunnitteluun ja valmisteluun

Ekskursiosta on tehty laajempi matkakertomus, joka on luettavissa HAMKin biotalouden PorkkanaPuu-blogissa, Kurssin ja matkan kokemuksia esitellään Hämeen ammattikorkeakoulun metsätalouden opiskeiljoille lukuvuoden 2018-2019 aikana.

Kiitämme lämpimästi Metsämiesten Säätiötä, jonka myöntämä apuraha mahdollisti matkamme.

Lisätietoja:

Opiskelija Aino Kallio, Hämeen ammattikorkeakoulu, aino.kallio(at)student.hamk.fi,
puh. 0407524558

Koulutuspäällikkö Antti Sipilä, Hämeen ammattikorkeakoulu, antti.sipilä(at)hamk.fi,
puh. 03 646 5337

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.