Metsämiesten Säätiö edellyttää kaikilta rahoittamiltaan apurahahankkeilta ulkoista viestintää. Viestinnän vähimmäisvaatimus on, että Säätiölle toimitetaan julkaistavaksi tiedote hankkeen tuloksista. Tämä lisää hankkeiden toteutuksen läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Metsämiesten Säätiö ei vastaa näiden tiedotteiden sisällöstä.

Uusia simulaattoritehtäviä Timberskillsiin

perjantaina, 07.06.2019

John Deeren TimberSkills-oppimisympäristöä tullaan täydentämään FSC-sertifiointi kriteereiden täyttämillä harjoitustehtävillä. FSC-sertifioinnilla pyritään parantamaan metsien hoitoa ja varmistamaan sertifioitujen tuotteiden pääsy markkinoille.

Harjoitustehtävät ovat rakennettu Mikkelissä keväällä 2019. Ne kuuluvat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Ylemmän metsätalousinsinööritutkinnon opinnäytetyöhöni, joka valmistui tavoite ajassa. Uusien FSC-tehtävien tavoitteena on lisätä valtakunnallisesti metsäkonesimulaattoreilla tapahtuvaa ajoharjoittelun määrää ja tukea erilaisia oppijoita tehtäväpohjaisella FSC-koulutuksella sekä kehittää TimberSkills-oppimisympäristöä. Oppimisympäristössä ei aikaisemmin ole ollut FSC-sertifikaatin täyttämiä harjoitustehtäviä.

FSC-harjoitustehtävien tausta ja suunnittelu

Tehtävien suunnittelussa on perehdytty Suomen FSC-Standardiin ja otettu huomioon työelämän tarpeet, haastattelemalla Etelä-Savolaisia metsäkoneenkuljettajia ja UPM:n Keski-Suomen integraation metsäasiakasvastaava Harri Salmensuota. Haastatteluilla saatiin tietoja metsäalanammattilaisten näkemyksestä FSC-sertifioinnista. Heidän antamillaan tiedoilla oli suuri rooli harjoitustehtävien onnistumisen kannalta.

Haastatteluissa metsäalan ammattilaiset kertoivat juuri niitä asioita, millaisiin FSC-sertifioinnin kriteereiden täyttämiin ilmiöihin he ovat törmäävät omilla työmaillaan ja miten he ottavat omassa työskentelyssään huomioon FSC-sertifioinnin. Koulutuksen ja metsänomistuksen näkökulmasta on tärkeää, että uusille metsäkoneenkuljettajille ja metsäalanammattilaisille koulutetaan ajankohtaisia asioita ja etenkin niitä, millä pystytään vastuullisesti vaikuttamaan lisääntyvien FSC-sertifioitujen metsiemme tulevaisuuteen.

Koulutuksessa pitää myös huomioida, että FSC-sertifioitujen metsien määrä kasvaa koko ajan ja tämän seurauksena metsätoimihenkilöt (metsäsuunnittelijat) eivät aina ehdi käymään uudella, tulevalla korjuu lohkolla. Vaan metsäkoneenkuljettajat ja metsurit ovat ensimmäisiä, ketkä työmaalle menevät ja siellä työskentelevät sekä kantavat vastuun työn onnistumisesta. Tällöin on erittäin tärkeää, että asian mukaiset koulutukset on suoritettu ja työn suorittajilta löytyvät hyvät työohjeet työskentelyn tukemiseksi FSC-metsissä.

FSC-Tehtävät

Uusi FSC-tehtäväryhmä sisältää viisi erilaista simulaatiotehtävää. Tehtävissä opetellaan tekopökkelöiden valmistamista, säästö-ja lahopuita, vesistöjen suojavyöhykkeiden huomioimista, taimikonhoitoon ja harvennushakkuisiin liittyvää lehtipuuosuutta, ym. FSC:n liittyviä kriteereitä.

Tehtävät ovat suunnattu opiskelijoille, joilla on aikaisempaa kokemusta simulaattoreista ja ovat lähdössä tai jo olleet työssäoppimisjaksoilla. Aikaisempiin tehtäviin nähden kuljettajalta vaaditaan enemmän oman työskentelyn suunnittelua ja aikaisemmin opiskeltujen työskentelymallien soveltamista erilaisissa työympäristöissä. Lisäksi tehtävän annoista löytyy aikaisempaa laajempia työohjeita ja itse opiskelu materiaalia. Opiskelijoilta odotetaan omatoimista tiedonhankintaa ja vuorovaikutustaitoja mahdollisien vuoronvaihto tilanteiden aikana.

Tehtäväryhmässä, tehtävien edetessä vaikeustaso kasvaa ja kuljettaja joutuu suorituksensa aikana havainnoimaan ja huomioimaan FSC:n liittyviä ilmiöitä entistä enemmän. Tällä tavoin suoritettavalla harjoittelulla on pyritty enemmän vastaamaan niitä todellisia haasteita, joita metsäkoneenkuljettajat ja muut metsäalan ammattilaiset kohtaavat työmaillaan.

Tulokset

Harjoitustehtäviä testasi ryhmä Etelä-Savon ammattiopiston metsäkoneenkuljettaja opiskelijoita. Heiltä saatu palaute oli hyvää, erityisesti he pitivät uusista maastoista ja tehtävät olivat heidän mielestään mielenkiintoisia ja haastavia. Eivätkä he kokeneet tehtävien suoritusaikoja liian pitkiksi. Positiivista opiskelijoiden mielestä oli myös, että harjoitusmaastot vaihtuvat tehtävissä erilaiseksi. Aikaisemmissa tehtävissä ajetaan useita tehtäviä samoissa maastoissa, eikä se silloin vastaa todellista työelämää. Tämä on yksi syy miksi opiskelijat eivät motivoidu tekemään simulaatioharjoituksia riittäväksi ja ko. syystä FSC-tehtävissä asiaan on tehty muutos.

FSC-tehtävien valmistumisesta ja onnistumisesta kiitos kuuluu myös John Deeren automaatioasiantuntija Markku Heikkiselle. Hän toimi työnohjaajana tilaajan puolelta sekä ohjelmistoihin perehdyttäjänä ja kouluttajana. Heikkinen haastoi allekirjoittaneen tekemään tehtävät itsenäisesti ja pitämään kiinni tehtävärajauksesta.

FSC harjoitustehtävät tullaan julkaisemaan TimberSkills:n käyttäjille syksyn 2019 aikana.

Kiitos Metsämiesten Säätiölle apurahan myötämisestä.

Lisätietoja:

Metsätalousinsinööri Yamk Pekka Parta, pekkaparta.pp(a)gmail.com,

Tilaa Metsämiesten Säätiön uutiskirje
Kerromme uutiskirjeessä 6 -10 kertaa vuodessa apuraha- ja stipendiasioista sekä työstämme metsäalan ja sen ammattilaisten hyväksi.
Voit tilata uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteesi meille:

Ole hyvä, anna kaikki pyydetyt tiedot.